อ่านธรรมประพันธ์

 
 

ฟังธรรมเทศนา

Watch the video

พระพุทธเจ้า

การประทุษร้ายต่อพระพุทธเจ้าครั้งที่ ๑ พระเจ้าอชาตศัตรูทรงกระทำปิตุฆาต นับเป็นอนันตริยกรรมบาปหนักอย่างหนึ่ง พระเทวทัตทูลขอนักแม่นธนูให้ไปลอบยิงพระบรมศาสดาด้วยศรอาบยาพิษและส่งนักแม่นธนูอีกพวกหนึ่งไปฆ่าปิดปากเพชฌฆาต แต่นายทหารเหล่านั้นได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์เกิคความเลื่อมใสแสดงตนเป็นอุบาสกนับถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไปตลอดชีวิต...

เมื่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จมาประทับอยู่ ณ ควงไม้สะเดาที่  นเฬรุยักษ์ สิงสถิต อันตั้งอยู่ใกล้เมืองเวรัญชาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รูป...

เกิดอุบาสกผู้ถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งคนแรกในพระพุทธศาสนา ฝ่ายบิดามารดาของยสะกุลบุตร เมื่อไม่พบบุตรชายของตนในตอนเช้าจึงสั่งให้บริวารออกตามหาทั้ง ๔ ทิศ...

เมื่อพระบรมศาสดาสัมมสัมพุทธเจ้า ตรัสห้ามพญามารและทรงปลงอายุสังขาร ณ ปาวาลเจดีย์ โดยตรัสกับพญามารว่า “ดูก่อน มารผู้มีใจบาป ท่านจงมีความขวนขวายน้อยอยู่เถิด ความปรินิพพานของตถาคตจักมีในไม่ช้านี้ นับแต่นี้ไปอีก  ๓  เดือน ตถาคตจะปรินิพพาน” ซึ่งการปลงมายุสังขารของพระพุทธองค์...

พระบารมี คือ ธรรมที่นำไปให้ถึงฝั่งพระนิพพาน หมายความว่า เมื่อพระบรมโพธิสัตว์เฝ้าบำเพ็ญธรรมจนเต็มครบบริบูรณ์เต็มที่แล้วก็จะเป็นสะพานนำพระองค์ท่านให้บรรลุถึงฝั่ง คือ ได้ตรัสพระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณ และเสด็จดับขันธ์เข้าสู่ปรินิพพาน ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า...

พระสงฆ์

ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย พระมหาเถระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยทานะ สีละ สัจจะ ขันติ ชาตะ ๑๑ มิถนายน ๒๔๒๑ มรณะ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๑

"พระเทพปริยัติมงคล โกศลวรกิจจานุกิจ พิพิธธรรมสุนทร มหาคณิสร บวรสังฆาราม คามวาสี" (โอภาส โอภาโส) ชื่อเดิมของหลวงปู่ คือ โอภาส เกิดตรงกับวันมาฆบูชา พ.ศ. ๒๔๗๕ บิดาชื่อ นายหว่า หรือ ต๊ะ หงษ์ มารดาชื่อ นางสองจ่า หงษ์...

หลวงปู่ศรี มหาวีโร (พระเทพวิสุทธิมงคล) นามเดิมของท่านชื่อ ศรี เกิดในสกุลปักกะสีนัง เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ ตรงกับวันศุกร์ เดือนหก ปีมะเมีย ที่บ้านขามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โยมบิดาชื่อนายอ่อนสี...

ภัต หรือ ภัตร หมายถึงข้าว อาหารของกิน ภัตตาหาร แปลว่า อาหารคือภัต หมายถึงอาหารสำหรับพระสงฆ์ฉัน เช่นพูดว่าพระสงฆ์ ฉันภัตตาหาร ก็หมายความว่าพระสงฆ์ฉันอาหารนั่นเอง จังหัน หมายถึง ข้าว, อาหาร, ของขบเคี้ยว เป็นคำโบราณที่ใช้กับพระสงฆ์จังหัน...

จีวร เป็นชื่อเรียกผ้าที่พระสงฆ์ใช้สอย ใช้เรียกทั้งผ้านุ่ง ผ้าห่ม คำว่า ไตรจีวร หมายถึง ผ้า 3 ผืน ซึ่งมีทั้งผ้านุ่งและผ้าห่ม จีวรเป็นปัจจัย หรือบริขาร ของพระสงฆ์อย่างหนึ่งในจำนวน 4 อย่าง นอกจากคำว่า "จีวร" ยังใช้หมายถึงเฉพาะผ้าห่มของพระสงฆ์อย่างเดียวก็ได้ จีวร...