พุทธะดอทคอม

วันศุกร์, ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ๑๕:๑๒ น.

ประมวลภาพ พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ จาริกแสวงบุญแดนพุทธภูมิ สู่สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ - วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม ...

วันพฤหัสบดี, ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๑๒:๐๕ น.

หนังสือสวดมนต์ข้ามปี ฉบับมหาเถรสมาคมประกาศใช้ ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม ...

วิดิทัศน์ธรรม

ธรรมประพันธ์

เสียงอ่านธรรม

พระธรรมเทศนา