พุทธะดอทคอม

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีมหากุศล ณ วัดใหม่ปลายห้วย ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๑) เพื่อนำปัจจัยไปดำเนินการก่อสร้างตึกมะเร็งรังสีวิทยา อาคารอาพาธสงฆ์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อสร้างตึกทันตกรรม โรงพยาบาลสามง่าม และร่วมซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลพิจิตร โดยมี พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองดี อนีโฆ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญวาสีภิกขุ ประธานอุปถัมภ์

อ่านเพิ่มเติม ...

วันพฤหัสบดี, ที่ ๐๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ๑๖:๑๐ น.

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท วันแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

สมเด็จพระสังฆราช ถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ขอให้ทรงพระเกษมสำราญ แนะคนไทยสามัคคีมีเมตตาต่อกันชาติจะเกิดสุข

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาท เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ความว่า

สันติสุขของสังคมและประเทศชาติ จะเกิดมีได้ก็ด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียงของคนในสังคมและในชาติ โดยต่างมีเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม ต่อกัน ทั้งนี้ก็โดยมีความสงบสุขของชาติบ้านเมืองเป็นเป้าหมาย และทั้งนี้ก็โดยที่ทุกคนต้องพยายามกระทำสร้างสรรค์ด้วยความสามัคคีอย่างเต็มกำลัง นอกจากตนเองของทุกคนแล้ว ไม่มีใครจะมาช่วยได้ ดังพระพุทธสุภาษิตที่ว่า สมคฺคานํ ตโป สุโข ความเพียรของผู้พร้อมเพรียงกันให้เกิดสุข

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ก็ทรงดำเนินตามหลักธรรมด้วยทรงมุ่งสร้างสันติสุขให้แก่สังคมและประเทศชาติ เนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ขอถวายพระพรชัยมงคล ขออำนาจพระรัตนัตตยาธิคุณ พระราชกุศลบารมิตาธรรม อภิบาลรักษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ทรงพระเกษมสำราญนฤมงคล ทรงพระเจริญด้วยพระพรมงคลทั้งปวง เสด็จสถิตเป็นที่ร่มเย็นสุขสมบูรณ์ ตลอดกาลนาน. ขอถวายพระพร

ที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม ...

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระวรธรรมคติ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ขอให้พุทธศาสนิกชนน้อมใจรำลึกถึงพระรัตนตรัย ให้ช่วยปกป้องรักษาได้มีชีวิตอย่างปลอดภัยเป็นสุข นำพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสั่งสอน มาเป็นหลักเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต...

อ่านเพิ่มเติม ...

วันพฤหัสบดี, ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๑๑:๒๖ น.

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท วันวิสาขบูชา ๒๕๕๖

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาท เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๕๖ ขอให้ชาวพุทธปฏิบัติธรรมให้รู้จริง ช่วยนำสันติสุขสู่ตนเองและสังคม

อ่านเพิ่มเติม ...

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระโอวาทวันมาฆบูชา ปี ๒๕๕๖ ให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยน้อมนำคำสอนของพุทธองค์มาบริหารจัดการชีวิตให้งดงามตามหลักศีล สมาธิ ปัญญา

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) แจ้งว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาท เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๖ ความว่า

อ่านเพิ่มเติม ...

วิดิทัศน์ธรรม

ธรรมประพันธ์

เสียงอ่านธรรม

พระธรรมเทศนา