ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีมหากุศล ณ วัดใหม่ปลายห้วย ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๑) เพื่อนำปัจจัยไปดำเนินการก่อสร้างตึกมะเร็งรังสีวิทยา อาคารอาพาธสงฆ์ ...

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระวรธรรมคติ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ขอให้พุทธศาสนิกชนน้อมใจรำลึกถึงพระรัตนตรัย ให้ช่วยปกป้องรักษาได้มีชีวิตอย่างปลอดภัยเป็นสุข นำพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสั่งสอน ...

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาท เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๕๖ ขอให้ชาวพุทธปฏิบัติธรรมให้รู้จริง ...

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีมหากุศล ณ วัดใหม่ปลายห้วย ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๑) เพื่อนำปัจจัยไปดำเนินการก่อสร้างตึกมะเร็งรังสีวิทยา อาคารอาพาธสงฆ์ ...

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระวรธรรมคติ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ขอให้พุทธศาสนิกชนน้อมใจรำลึกถึงพระรัตนตรัย ให้ช่วยปกป้องรักษาได้มีชีวิตอย่างปลอดภัยเป็นสุข นำพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสั่งสอน ...

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาท เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๕๖ ขอให้ชาวพุทธปฏิบัติธรรมให้รู้จริง ...

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระโอวาทวันมาฆบูชา ปี ๒๕๕๖ ให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยน้อมนำคำสอนของพุทธองค์มาบริหารจัดการชีวิตให้งดงามตามหลักศีล สมาธิ ปัญญา นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ...

เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ นี้ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ...

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระโอวาทวันปีใหม่ปี ๒๕๕๖ ด้วยจตุรพิธพร คือความถึงพร้อมทั้งกำลังกาย ใจ ปัญญา ทรัพย์ และพวกพ้อง ให้คนไทยกล่าวคำอวยพรแสดงความปรารถนาดีต่อกันเพื่อความสุขของจิตใจ ...

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายพระพร “ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ...

ผู้นำชาวพุทธ ๓๒ ประเทศ ทูลถวายพระเกียรติยศอันสูงสุด สมเด็จพระสังฆราช “ผู้นำคณะสงฆ์สูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา” ครั้งแรกของโลก ชาวพุทธทั้งไทยและชาวพุทธทั่วโลก ...

ขอเชิญพบกับความงดงามของการเรียนรู้ร่วมกันของมนุษยชาติ ในการทำงานเสี้ยวศตวรรษของเสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างศานติ ที่รับใช้สังคมในทุกช่วงวัยของชีวิต วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ...

พระวรธรรมคติ วันอาสาฬหบูชา พ.ศ. ๒๕๕๕ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา เป็นสองอภิลักขิตกาล ทางพระพุทธศาสนาต่อเนื่องกัน คือ ...

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาท วันวิสาขบูชา ๒๕๕๕ ความว่า วันวิสาขบูชา อันเป็นอภิลักขิตกาลสำคัญในพระพุทธศาสนาได้เวียนมาถึงอีกวาระหนึ่ง ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ ๔ มิถุนายน ...
ดูเพิ่มเติม