ประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาทวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๕

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาทวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๕ ใจความว่า

ขออำนวยพรสาธุชนทั้งหลาย

ตามคตินิยมของคนไทยทั่วไป

...

พระคาถาถวายพระพรชัยมงคล

พระคาถาถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

แพร่อาลัย มหาเถระ “หลวงปู่จี๋” มรณภาพ อายุ ๙๕ ปี

ชาวเมืองแพร่อาลัย “พระมหาโพธิวงศาจารย์” มรณภาพสงบด้วยโรคชรา ระหว่างรักษาอาการอาพาธที่ร.พ. ในเมืองเชียงใหม่ เผยเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่มีคุณูปการต่อเมืองแพร่ ทั้งในด้านการเผยแผ่พระศาสนา การศึกษา

...

พศ.ประกาศสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ๔๕ แห่ง ปี ๕๔

ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีนโยบายส่งเสริมพัฒนาในเชิงยกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานในการดำเนิน กิจการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยประสานแจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

...

ไทยเจ้าภาพจัดวิสาขบูชาโลกปี ๕๕

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ฐานะประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ กล่าวว่า

...

สังฆราช ประทานเหรียญสู้น้ำท่วม

พระราชรัตนมงคล ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เปิดเผยว่า เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา ๙๘ ปี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔

...

สิ้น “หลวงปู่ศรี” วัดป่ากุง ร้อยเอ็ด

เมื่อเวลา ๐๕.๓๔ น. วันที่ ๑๖ ส.ค. พระเทพวิสุทธิมงคล หรือ หลวงปู่ศรี มหาวีโร พระดังสายวิปัสสนากรรมฐาน ศิษย์รุ่นสุดท้ายของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ละสังขารด้วยโรคชรา ภายในศาลากลางน้ำ วัดประชาคมวนาราม

...

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระดำรัสถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานพระดำรัสถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ความว่า

สร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติ

ทวยราษฎร์เทิดไท้ ร่วมสร้างพระพุทธรูปปางขอฝนองค์ใหญ่ แบบศิลปะคันธารราฐ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

"พระราชรัตนรังษี"รับบัญชา หน.ธรรมทูตอินเดีย-เนปาล

หลังการมรณภาพของ "พระเทพโพธิวิเทศ" หรือ "หลวงพ่อทองยอด ภูริปาโล" เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย และหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย ซึ่งถือเป็นพระธรรมทูตรุ่นบุกเบิกในประเทศอินเดีย

...

สำนักพุทธฯ จัดงาน ๑๐๐ ปีสังฆราช

เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม มีมติเห็นชอบโครงการสังฆราชบูชา พระชันษา ๑๐๐ ปี ตามที่สมเด็จพระวันรัต

...

พระโอวาทวันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๔ สมเด็จพระสังฆราช

วันอาสาฬหบูชาเป็นวันบูชาที่สำคัญที่สุดวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา ตรงกับวันพระจันทร์เต็มดวง ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ คือเดือนอาสาฬหะ เป็นวันที่เจ้าชายสิทธัตถะ หลังจากได้ทรงตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ

...

“ตักบาตรดอกไม้” วันเข้าพรรษา ประเพณีทรงคุณค่า ศรัทธาแห่งชาวพุทธ

วันเข้าพรรษาถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่พระสงฆ์จะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นเวลา ๓ เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้

...

จัดงานสัปดาห์พระพุทธศาสนาที่วัดมหาธาตุฯ ๙-๑๕ ก.ค.นี้

กรุงเทพฯ ๖ ก.ค. – นายเกรียงพล พัฒนรัฐ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร(กทม.) แจ้งว่า กทม.ร่วมกับ คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน

...

“อำเภอพระพุทธบาท” เตรียมจัดพิธีตักบาตรดอกไม้ ๑๔ ก.ค.นี้

สระบุรี - อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี แถลงข่าวเตรียมจัดพิธีตักบาตรดอกไม้ ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน และล้างเท้าพระ ที่ถือเป็นประเพณีและเอกลักษณ์สำคัญของชาวสระบุรี ๑๔ ก.ค.นี้

ขอเชิญฟังธรรมและปฏิบัติธรรม โดย “พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล”

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ จะแสดงธรรมบรรยายเรื่อง

พระสังฆราชสร้างโบสถ์ดินแห่งแรกในไทย

ทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างโบสถ์ดินแห่งแรกของประเทศไทย

(๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔) พระเทพสารเวที ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

...

แบบสำรวจบุคลิกภาพพื้นฐาน จีรังจริต ๖

จริต คือ อะไร

แนวคิดเกี่ยวกับ จริต ซึ่งเป็นทฤษฏีบุคลิกภาพที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีการใช้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมานานกว่า ๒,๕๐๐ ปี

...

ยุวพุทธฯ เชิญร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ทุกวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ของทุกปี จะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกหนึ่งวัน นั่นคือ "วันอาสาฬหบูชา" ทั้งนี้ คำว่า "อาสาฬหบูชา" สามารถอ่านได้ ๒ แบบ คือ

...

เวียนเทียนใต้แสงจันทร์ ในวันอาสาฬหบูชา ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ สำนักสงฆ์เขาพระครู ชลบุรี

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเวียนเทียนใต้แสงจันทร์ ในวันอาสาฬหบูชา วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ณ สำนักสงฆ์เขาพระครู ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

...

เชิญร่วมปฏิบัติธรรม "ปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษา" วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ๑ - ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๔

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมงาน "ปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๔" สำหรับ พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ โดยกำหนดการอยู่ปริวาสกรรมจะเริ่มตั้งแต่ วันศุกร์ที่ ๑ - ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๔ นี้รวม ๑๐ วัน