พุทธะดอทคอม

วันจันทร์, ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ๑๙:๐๑ น.

สมเด็จพระสังฆราชประทานพระโอวาทวันวิสาขบูชา ๒๕๕๕

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาท วันวิสาขบูชา ๒๕๕๕ ความว่า

วันวิสาขบูชา อันเป็นอภิลักขิตกาลสำคัญในพระพุทธศาสนาได้เวียนมาถึงอีกวาระหนึ่ง ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ และสำหรับในปีนี้ นับเป็นอภิลักขิตกาลพิเศษ คือเป็นปีที่ครบ ๒๖ พุทธศตวรรษ หรือ ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า หรือ ๒,๖๐๐ ปีแห่งการอุบัติขึ้นของพระพุทธศาสนา

อ่านเพิ่มเติม ...

วันจันทร์, ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ๑๗:๒๘ น.

สมเด็จพระสังฆราชประทานพระโอวาทวันมาฆบูชา ๒๕๕๕

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาทวันมาฆบูชา ให้คนไทยระลึกคุณถึงพระรัตนตรัย พร้อมร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนา ให้เกิดสันติภาพและสันติสุขของโลก

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาทเนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๕ ความว่า

อ่านเพิ่มเติม ...

ผู้แทนทูลกระหม่อมฯ มีกำหนดร่วมพิธีปิดป่าเปิดงาน "นมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ" และสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง-ราชินี ประจำปี ๒๕๕๕…

อ่านเพิ่มเติม ...

วัดบวรนิเวศวิหารเตรียมจัด “งานสมโภช ๑๗๕ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร” ชวนประชาชนร่วมสร้างกุศลเสริมสิริมงคลรับปีพุทธศักราชใหม่ ๒๕๕๕ บูชาสักการะพระพุทธรูปสำคัญของชาติ และสิ่งมงคลคู่แผ่นดินภายในวัดบวรนิเวศวิหารทั้ง ๙ แห่ง ร่วมพิธีสมโภชพระเกศรัศมีทองคำลงยาราชาวดีพระพุทธชินสีห์ ร่วมเขียนบัตรถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงและการแสดงพื้นบ้านต่าง ๑๑-๑๔ ม.ค. นี้

อ่านเพิ่มเติม ...

วันพุธ, ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ ๑๗:๕๙ น.

รัฐบาลเจ้าภาพ-ฉลองปี “พุทธชยันตี”

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เพื่อหารือแนวทางในการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องในปีพุทธชยันตี ครบรอบ ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ข้อสรุปในเบื้องต้นว่า เนื่องจากในปี ๒๕๕๕ จะเป็นปีครบ ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ดังนั้นจึงควรจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งทางรัฐบาลจะรับเป็นเจ้าภาพ และกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม ...

วิดิทัศน์ธรรม

ธรรมประพันธ์

เสียงอ่านธรรม

พระธรรมเทศนา