พุทธะดอทคอม

วันศุกร์, ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ๑๖:๒๓ น.

พระวรธรรมคติ วันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๕ สมเด็จพระสังฆราช

พระวรธรรมคติ

วันอาสาฬหบูชา พ.ศ. ๒๕๕๕

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา เป็นสองอภิลักขิตกาล ทางพระพุทธศาสนาต่อเนื่องกัน คือ วันแสดงปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และวันเข้าพรรษา คือ การหยุดยั้งอยู่ประจำที่ตลอด ๓ เดือน ระหว่างกาลฝนของพระสงฆ์ เรียกว่าอยู่จำพรรษา

อ่านเพิ่มเติม ...

วันจันทร์, ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ๑๙:๐๑ น.

สมเด็จพระสังฆราชประทานพระโอวาทวันวิสาขบูชา ๒๕๕๕

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาท วันวิสาขบูชา ๒๕๕๕ ความว่า

วันวิสาขบูชา อันเป็นอภิลักขิตกาลสำคัญในพระพุทธศาสนาได้เวียนมาถึงอีกวาระหนึ่ง ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ และสำหรับในปีนี้ นับเป็นอภิลักขิตกาลพิเศษ คือเป็นปีที่ครบ ๒๖ พุทธศตวรรษ หรือ ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า หรือ ๒,๖๐๐ ปีแห่งการอุบัติขึ้นของพระพุทธศาสนา

อ่านเพิ่มเติม ...

วันจันทร์, ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ๑๗:๒๘ น.

สมเด็จพระสังฆราชประทานพระโอวาทวันมาฆบูชา ๒๕๕๕

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาทวันมาฆบูชา ให้คนไทยระลึกคุณถึงพระรัตนตรัย พร้อมร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนา ให้เกิดสันติภาพและสันติสุขของโลก

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาทเนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๕ ความว่า

อ่านเพิ่มเติม ...

ผู้แทนทูลกระหม่อมฯ มีกำหนดร่วมพิธีปิดป่าเปิดงาน "นมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ" และสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง-ราชินี ประจำปี ๒๕๕๕…

อ่านเพิ่มเติม ...

วัดบวรนิเวศวิหารเตรียมจัด “งานสมโภช ๑๗๕ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร” ชวนประชาชนร่วมสร้างกุศลเสริมสิริมงคลรับปีพุทธศักราชใหม่ ๒๕๕๕ บูชาสักการะพระพุทธรูปสำคัญของชาติ และสิ่งมงคลคู่แผ่นดินภายในวัดบวรนิเวศวิหารทั้ง ๙ แห่ง ร่วมพิธีสมโภชพระเกศรัศมีทองคำลงยาราชาวดีพระพุทธชินสีห์ ร่วมเขียนบัตรถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงและการแสดงพื้นบ้านต่าง ๑๑-๑๔ ม.ค. นี้

อ่านเพิ่มเติม ...

วิดิทัศน์ธรรม

ธรรมประพันธ์

เสียงอ่านธรรม

พระธรรมเทศนา