พุทธะดอทคอม

วันพุธ, ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ ๑๗:๕๙ น.

รัฐบาลเจ้าภาพ-ฉลองปี “พุทธชยันตี”

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เพื่อหารือแนวทางในการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องในปีพุทธชยันตี ครบรอบ ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ข้อสรุปในเบื้องต้นว่า เนื่องจากในปี ๒๕๕๕ จะเป็นปีครบ ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ดังนั้นจึงควรจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งทางรัฐบาลจะรับเป็นเจ้าภาพ และกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม ...

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานพระวรธัมโมวาท เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๕ ดังมีใจความต่อไปนี้

วันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาติ คือวันเด็กแห่งชาติ ที่ผู้ใหญ่คือคณะรัฐมนตรีประกาศยอมรับความสำคัญของวันเด็ก ด้วยการให้จัดเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปีในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม

อ่านเพิ่มเติม ...

วันศุกร์, ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ๑๑:๒๕ น.

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาทวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๕

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาทวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๕ ใจความว่า

ขออำนวยพรสาธุชนทั้งหลาย

ตามคตินิยมของคนไทยทั่วไป เมื่อปีเก่าผ่านไปปีใหม่กำลังจะมาถึง ต่างก็ปีติยินดี เพราะเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายว่า รอบปีหนึ่งของชีวิตได้ผ่านพ้นไปโดยสวัสดีมีสุข เป็นเหตุให้ชีวิตผ่านพ้นมาถึงปีใหม่อันจะเป็นรอบใหม่ของชีวิต ที่ทุกคนต่างมุ่งหวังและปรารถนาที่จะให้ดำเนินไปด้วยความสวัสดีมีสุขยิ่งๆ ขึ้นไป

อ่านเพิ่มเติม ...

วันศุกร์, ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ๑๑:๑๓ น.

พระคาถาถวายพระพรชัยมงคล

พระคาถาถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

อ่านเพิ่มเติม ...

วันศุกร์, ที่ ๐๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ๑๗:๑๗ น.

แพร่อาลัย มหาเถระ “หลวงปู่จี๋” มรณภาพ อายุ ๙๕ ปี

ชาวเมืองแพร่อาลัย “พระมหาโพธิวงศาจารย์” มรณภาพสงบด้วยโรคชรา ระหว่างรักษาอาการอาพาธที่ร.พ. ในเมืองเชียงใหม่ เผยเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่มีคุณูปการต่อเมืองแพร่ ทั้งในด้านการเผยแผ่พระศาสนา การศึกษา และสาธารณูปการ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมือง

เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น. วันที่ ๒ พ.ย. ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมือง จ.แพร่ นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้นำหัวหน้า ส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน และศิษยานุศิษย์ เข้ากราบศพพระมหาโพธิวงศาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จ.แพร่ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ อดีตที่ปรึกษาคณะ ผู้ปฏิบัติหน้าที่พระสังฆราช หลังมรณภาพด้วยอาการสงบ เมื่อเวลา ๐๘.๓๙ น. วันเดียวกัน ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต ระหว่างเข้าพักรักษาอาการอาพาธ ที่โรงพยาบาลมหาราช จ.เชียงใหม่ สิริอายุ ๙๕ ปี พรรษา ๗๕ สำหรับพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพจะมีขึ้นในวันที่ ๓ พ.ย. เวลา ๑๕.๐๐ น.

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (สุจี กตสารมหาเถร) หรือหลวงปู่จี๋ของพุทธศาสนิกชนจังหวัดแพร่ นามเดิมว่า สุจี ขรวงศ์ เป็นบุตรนายฉลาดและนางผัน ขรวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๐ ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๔ ค่ำ ปีมะเส็ง ที่บ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลนาจักร อ.เมือง จ.แพร่ บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ณ วัดกาญจนาราม ต.นาจักร อ.มืองแพร่ จ.แพร่ และอุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ ณ วัดเดียวกัน

พระมหาโพธิวงศาจารย์ เริ่มการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดนาจักร จนสำเร็จชั้นประถมปีที่ ๕ อันเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียน และหลังจากบรรพชาแล้ว ได้ศึกษาทางธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกและสำเร็จเปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

ต่อมาได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การบริหารการศึกษา จากสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ เนื่องจากมีความชำนาญในการเทศนา อ่านและเขียนภาษาล้านนาอย่างแตกฉาน นอกจากนี้ยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาอีกหลายสถาบัน เช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

พระมหาโพธิวงศาจารย์ เป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่มีผลงานด้านการปกครองดูแล ทำนุบำรุงส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา สาธารณูป การและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ ทำให้ท่านได้รับเกียรติคุณยกย่องจากหลายหน่วยงาน เช่น วัดพัฒนาดีเด่น รางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สาขาบริหารการศึกษา เกียรติบัตรจากกรมราชทัณฑ์ สภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เป็นผู้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่ สำหรับสมณศักดิ์นั้น ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ ในราชทินนาม พระครูธรรมสารสุจิต พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่พระภัทรสารมุนี พระราชาคณะชั้นราช ที่พระราชรัตนมุนี พระราชาคณะชั้นเทพ ที่พระเทพวิริยาภรณ์ พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมรัตนากร และพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏที่พระมหาโพธิวงศาจารย์

พระมหาโพธิวงศาจารย์เป็นพระเถระที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ใฝ่ใจในการศึกษาและทรงคุณธรรมสูงยิ่ง มีความวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นในการทำงาน มีน้ำใจเมตตากรุณา เสียสละกำลังทรัพย์ กำลังกาย กำลังความคิด เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า มีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเองและหมู่คณะ มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้าถึงจิตใจของประชาชน

ที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนา ผ่าน ข่าวสดออนไลน์

อ่านเพิ่มเติม ...

วิดิทัศน์ธรรม

ธรรมประพันธ์

เสียงอ่านธรรม

พระธรรมเทศนา