พุทธะดอทคอม

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบธรรมโอวาท เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม ...

ประมวลภาพ พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ จาริกแสวงบุญแดนพุทธภูมิ สู่สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ - วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม ...

วันพฤหัสบดี, ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๑๖:๑๔ น.

สวดมนต์ข้ามปี สามัคคีรับปีใหม่ ๒๕๕๗

ประวัติพิธีสวดมนต์ข้ามปี (โดย พระวิจิตรธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร)

การสวดมนต์ข้ามปีหรือสวดมนต์ปีใหม่ อนุวัติตามประเพณีนิยมการสวดมนต์ขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่เดิม ที่เรียกว่า “สงกรานต์” โดยก่อนสิ้นปี พระสงฆ์จะได้รับอาราธนาให้ไปเจริญพระพุทธมนต์บทนพเคราะห์ที่กรมประชาสัมพันธ์ จากนั้น ก็จะรอเวลาเที่ยงคืนเพื่อเจริญพระพุทธมนต์ “บทชัยมงคลคาถา” ออกอากาศไปทั่วประเทศ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ต่อมา เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้นำคณะสงฆ์วัดสระเกศ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีขึ้น ณ พระอุโบสถ วัดสระเกศ เพื่อให้สอดคล้องกับพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ที่กรมประชาสัมพันธ์ โดยอนุวัติตามพระราชประเพณีแห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชการที่ ๓ เคยประกอบพิธีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อันเป็นประเพณีปีใหม่ของไทยที่มีมาแต่เดิม

อ่านเพิ่มเติม ...

วันพฤหัสบดี, ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ๑๖:๔๓ น.

เจริญ : พุทธะในเสียงเพลง

เนื่องในโอกาสถวายพระเกียรติ รำลึกบูชาแด่พระสังฆบิดร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงเป็นพระประมุขแห่งสงฆ์ ที่ทรงมีคุณูปการและทรงสร้างไว้ให้กับพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งด้านการศาสนา ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านการศึกษา ทรงได้รับการยอมรับจากชาวพุทธว่า เป็นสังฆบิดรที่ทรงธรรมทรงวินัย ดังพระนามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา โปรดเกล้าถวายตามพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระญาณสังวร หมายถึง สมเด็จผู้มีสังวรธรรม – ธรรมเป็นเครื่องระวังอันประกอบด้วยพระปรีชาญาณ มีพระปฏิปทา พระจริยวัตร ผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมาย ว่าทรงเป็น “พระผู้เจริญพร้อมและพระผู้สำรวมพร้อม”

อ่านเพิ่มเติม ...

วันศุกร์, ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ๐๗:๑๙ น.

พระสังฆราชสิ้นพระชนม์

แถลงการณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เรื่อง พระอาการประชวรของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขณะประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ ๙

วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษารายงานว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระอาการโดยรวมทรุดลง ได้สิ้นพระชนม์ลงแล้ว เมื่อเวลา ๑๙.๓๐ นาฬิกา ของวันนี้ สาเหตุเนื่องจากการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต

อ่านเพิ่มเติม ...

หน้าที่ 1 จาก 33 หน้า

วิดิทัศน์ธรรม

ธรรมประพันธ์

เสียงอ่านธรรม

พระธรรมเทศนา