พุทธะดอทคอม

วันศุกร์, ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ๑๗:๒๔ น.

วิปัสสนาญาณ ๙

วิปัสสนาญาณ ๙ ญาณในวิปัสสนา, ญาณที่นับเข้าในวิปัสสนาหรือที่จัดเป็นวิปัสสนา คือ เป็นความรู้ที่ทำให้เกิดความเห็นแจ้ง เข้าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง

อ่านเพิ่มเติม ...

วันอังคาร, ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ๑๖:๔๔ น.

สุหทมิตร หรือ มิตรแท้ ๔

สุหทมิตร หรือ มิตรแท้ ๔ คือ มิตรมีใจดี, มิตรที่จริงใจ

มิตรอุปการะ (อุปการกะ) มีลักษณะ ๔ คือ

 • เพื่อนประมาท ช่วยรักษาเพื่อน
 • เพื่อนประมาท ช่วยรักษาทรัพย์สินของเพื่อน
 • เมื่อมีภัย เป็นที่พึ่งพำนักได้
 • มีกิจจำเป็น ช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปาก

มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข (สมานสุขทุกข์) มีลักษณะ ๔ คือ

 • บอกความลับแก่เพื่อน
 • ปิดความลับของเพื่อน
 • มีภัยอันตราย ไม่ละทิ้ง
 • แม้ชีวิตก็สละให้ได้

มิตรแนะประโยชน์ (อัตถักขายี) มีลักษณะ ๔ คือ

 • จะทำชั่วเสียหาย คอยห้ามปรามไว้
 • คอยแนะนำให้ตั้งอยู่ในความดี
 • ให้ได้ฟังได้รู้สิ่งที่ไม่เคยได้รู้ได้ฟัง
 • บอกทางสุขทางสวรรค์ให้

มิตรมีน้ำใจ (อนุกัมปกะ มิตรมีความรักใคร่ หรือมิตรผู้รักใคร่เอ็นดู) มีลักษณะ ๔ คือ

 • เพื่อนมีทุกข์ พลอยไม่สบายใจ (ทุกข์ ทุกข์ด้วย)
 • เพื่อนมีสุข พลอยแช่มชื่นยินดี (สุข สุขด้วย)
 • เขาติเตียนเพื่อน ช่วยยับยั้งแก้ให้
 • เขาสรรเสริญเพื่อน ช่วยพูดเสริมสนับสนุน

อ้างอิง: พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

อ่านเพิ่มเติม ...

วันอังคาร, ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ๑๑:๐๘ น.

บุญกิริยาวัตถุ ๑๐

บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ คือ ที่ตั้งแห่งการทำบุญ, ทางทำความดี ประกอบด้วย

ทานมัย - ทำบุญด้วยการให้ปันสิ่งของ

สีลมัย - ทำบุญด้วยการรักษาศีลหรือปฏิบัติดี

ภาวนามัย - ทำบุญด้วยการเจริญภาวนา คือฝึกอบรมจิตใจเจริญปัญญา

อปจายนมัย - ทำบุญด้วยการประพฤติอ่อนน้อม

เวยยาวัจจมัย - ทำบุญด้วยการช่วยขวนขวายรับใช้

ปัตติทานมัย - ทำบุญด้วยการเฉลี่ยส่วนแห่งความดีให้แก่ผู้อื่น

ปัตตานุโมทนามัย - ทำบุญด้วยการยินดีในความดีของผู้อื่น

ธัมมัสสวนมัย - ทำบุญด้วยการฟังธรรมศึกษาหาความรู้

ธัมมเทสนามัย - ทำบุญด้วยการสั่งสอนธรรมให้ความรู้

๑๐ทิฏฐุชุกัมม์ - ทำบุญด้วยการทำความเห็นให้ตรง

ข้อ ๔ และข้อ ๕ จัดเข้าในสีลมัย; ๖ และ ๗ ในทานมัย; ๘ และ ๙ ในภาวนามัย; ข้อ ๑๐ ได้ทั้งทาน ศีล และภาวนา

อ้างอิง: พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

อ่านเพิ่มเติม ...

วันพุธ, ที่ ๐๒ กันยายน ๒๕๕๒ ๑๘:๑๙ น.

หมวดตน (อัตตวรรค)

อตฺตานเมว ปฐมํ ปฏิรูเป นิเวสเย อถญฺญมนุสาเสยฺย น กิลิสฺเสยฺย ปณฺฑิโต

อัตตานะเมวะปะฐะมังปะฏิรูเปนิเวสะเย อะถัญญะมะนุสาเสยยะนะกิลิสเสยยะ ปัณฑิโต

บัณฑิตพึงตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรก่อน สอนผู้อื่นภายหลัง จึงไม่มัวหมอง

อ่านเพิ่มเติม ...

วันพุธ, ที่ ๐๒ กันยายน ๒๕๕๒ ๑๘:๑๙ น.

หมวดไม่ประมาท (อัปปมาทวรรค)

สญฺญตสฺส จ ธมฺมชีวิโน อปฺปมตฺตสฺส ยโสภิวฑฺฒติ

สัญญะตัดสะจะทัมมะชีวิโนอับปะมัดตะสะยะโสภิวะทุดติ

มีการงานสะอาด ใคร่ครวญแล้วทำ ระวังดีแล้ว เป็นอยู่โดยธรรม และไม่ประมาท

อ่านเพิ่มเติม ...

หน้าที่ 1 จาก 13 หน้า

วิดิทัศน์ธรรม

ธรรมประพันธ์

เสียงอ่านธรรม

พระธรรมเทศนา