พุทธะดอทคอม

วันพุธ, ที่ ๐๒ กันยายน ๒๕๕๒ ๑๘:๑๘ น.

หมวดกรรม (กัมมวรรค)

อตฺตโน สุขเมสาโน เปจฺจ โส ลภเต สุขํ

อัดตาโนสุขเมสาโนเปจะโสละภะเตสุขัง

ไม่เบียดเบียนเขาด้วยอาชญา ผู้นั้นละไปแล้ว ย่อมได้สุข

อ่านเพิ่มเติม ...

วันพุธ, ที่ ๐๒ กันยายน ๒๕๕๒ ๑๘:๑๗ น.

หมวดกิเลส (กิเลสวรรค)

อนฺธตมํ ตทา โหติ ยํ โลโภ สหเต นรํ

อันทะตะมังตะทาโหติยังโลโภสะหะเตนะรัง

ความโลภเข้าครอบงำคนเมื่อใด ความมืดมิดย่อมมีเมื่อนั้น

อ่านเพิ่มเติม ...

วันพุธ, ที่ ๐๒ กันยายน ๒๕๕๒ ๑๘:๑๗ น.

หมวดโกรธ (โกธวรรค)

โกธํ ทเมน อุจฺฉินฺเท

โกธังทะเมนะอุจฉินเท

พึงตัดความโกรธด้วยความข่มใจ

อ่านเพิ่มเติม ...

วันพุธ, ที่ ๐๒ กันยายน ๒๕๕๒ ๑๘:๑๖ น.

หมวดอดทน (ขันติวรรค)

ยํ ขนฺติมา สปฺปุริโส ลเภถ ขนฺติพลสฺสูปสมนฺติ เวรา

ยังขันติมาสับปุริโสละเภถะขันติพลสะสูปะสะมันติเวรา

(เพราะ) เวรทั้งหลายของผู้มีขันติเป็นกำลังนั้น ย่อมสงบระงับ

อ่านเพิ่มเติม ...

วันพุธ, ที่ ๐๒ กันยายน ๒๕๕๒ ๑๘:๑๖ น.

หมวดจิต (จิตตวรรค)

โย ภาตรํ เปตฺติกํ สาปเตยฺย อวญฺจยี ทุกฺกฏกมฺมการี

โยภาตะรังเปตติกังสาปะเตยยะอะวัญจะยีทุกกะฏะกัมมะการี

ผู้นั้นมีจิตชั่วร้าย ย่อมไม่มีความเจริญ แม้เทวดาก็ไม่บูชาเขา

อ่านเพิ่มเติม ...

วิดิทัศน์ธรรม

ธรรมประพันธ์

เสียงอ่านธรรม

พระธรรมเทศนา