พุทธะดอทคอม

วันพุธ, ที่ ๐๒ กันยายน ๒๕๕๒ ๑๘:๑๕ น.

หมวดชนะ (ชยวรรค)

สจฺเจนาลิกวาทินํ

สัจเจนาลิกะวาทินัง

พึงชนะคนพูดปดด้วยคำจริง

อ่านเพิ่มเติม ...

วันพุธ, ที่ ๐๒ กันยายน ๒๕๕๒ ๑๘:๑๕ น.

หมวดทาน (ทานวรรค)

อาปาสุ พฺยสนํ ปตฺโต สหายํ อธิคจฺฉติ

อาปาสุพะยะสะนังปัดโตสะหายังอะทิคะจะฉะติ

เมื่อประสบปัญหา ย่อมได้พบผู้ช่วยเหลือ

อ่านเพิ่มเติม ...

วันพุธ, ที่ ๐๒ กันยายน ๒๕๕๒ ๑๘:๑๔ น.

หมวดทุกข์ (ทุกขวรรค)

อปฺปิยานญฺจ ทสฺสนํ ทุกฺขํ

อับปิยานัดจะทัดสะนังทุกขัง

การพบเห็นสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก เป็นทุกข์

อ่านเพิ่มเติม ...

วันพุธ, ที่ ๐๒ กันยายน ๒๕๕๒ ๑๘:๑๔ น.

หมวดธรรม (ธัมมวรรค)

สมฺมา ธมฺมํ วิปสฺสนฺติ กาเมสุ อนเปกขิโน

สัมมาทัมมังวิปะสะสันติกาเมสุอะนะเปกะขิโน

ไม่เยื่อใยในกาม ย่อมเห็นธรรมโดยชอบ

อ่านเพิ่มเติม ...

วันพุธ, ที่ ๐๒ กันยายน ๒๕๕๒ ๑๘:๑๓ น.

หมวดปัญญา (ปัญญาวรรค)

เจโตสมถมนุยุตฺตํ ตํ เว วิญฺญู ปสํสเร

เจโตสะมะถะมะนุยุดตังตังเววิญญูปะสังสะเร

ประกอบความสงบใจนั้นแล

อ่านเพิ่มเติม ...

วิดิทัศน์ธรรม

ธรรมประพันธ์

เสียงอ่านธรรม

พระธรรมเทศนา