พุทธะดอทคอม

วันพุธ, ที่ ๐๒ กันยายน ๒๕๕๒ ๑๘:๑๓ น.

หมวดบาป (ปาปวรรค)

วิสํ ชีวิตุกาโมว ปาปานิ ปริวชฺชเย

วิสังชีวิตุกาโมวะปาปานิปะริชะเย

เว้นหนทางที่มีภัย และเหมือนผู้รักชีวิตเว้นยาพิษเสียฉะนั้น

อ่านเพิ่มเติม ...

วันพุธ, ที่ ๐๒ กันยายน ๒๕๕๒ ๑๘:๑๒ น.

หมวดบุญ (ปุญญวรรค)

สยํ กตานิ ปุญฺญานิ ตํ มิตฺตํ สมฺปรายิกํ

สะยังกะตานิปุญยานิตังมิดตังสัมปะรายิกัง

สหายเป็นมิตรของคนผู้มีความต้องการเกิดขึ้นบ่อย ๆ

อ่านเพิ่มเติม ...

วันพุธ, ที่ ๐๒ กันยายน ๒๕๕๒ ๑๘:๑๒ น.

หมวดบุคคล (ปุคคลวรรค)

อิเธว นํ ปสํสนฺติ เปจฺจ สคฺเค ปโมทติ

อิเทวะนังปะสังสันติเปจะสัดเคปะโมทะติ

บัณฑิตย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้ เขาละไปแล้ว ย่อมบันเทิงในสวรรค์

อ่านเพิ่มเติม ...

วันพุธ, ที่ ๐๒ กันยายน ๒๕๕๒ ๑๘:๑๑ น.

หมวดมฤตยู (มัจจุวรรค)

เอตํ ภยํ มรเณ เปกฺขมาโน ปุญฺญานิ กยิราถ สุขาวหานิ

เอตังถะยังมะระเนเปกขะมาโนปุญยานิกะยิราถะสุขาวะหานิ

ผู้เล็งเห็นภัยในมรณะนั้น พึงทำบุญอันนำความสุขมาให้

อ่านเพิ่มเติม ...

วันพุธ, ที่ ๐๒ กันยายน ๒๕๕๒ ๑๘:๑๑ น.

หมวดมิตร (มิตตวรรค)

สเจ ลเภถ นิปกํ สหายํ จเรยฺย เตนตฺตมโน สติมา

สะเจละเภถะนิปะกังสะหายังจะเรยยะเตนัดตะมะโนสะติมา

ถ้าได้สหายผู้รอบคอบ พึงพอใจมีสติเที่ยวไปกับเขา

อ่านเพิ่มเติม ...

วิดิทัศน์ธรรม

ธรรมประพันธ์

เสียงอ่านธรรม

พระธรรมเทศนา