ตรัสรู้

พระกาฬุทายีเถระถวายการอุปัฏฐาก

เมื่อพระกาฬุทายีบรรพชาได้ ๘ วัน พอดีสิ้นเหมันตฤดู ซึ่งเป็นฤดูหนาว เริ่มย่างเข้าสู่คิมหันตฤดู ซึ่งเป็นฤดูร้อน ตรงกับวันเพ็ญ ๑๕ ค่ำกลางเดือน ๔ เห็นว่าเป็นโอกาสอันควร

...

ฝนโบกขรพรรษา

ฝนโบกขรพรรษา

เมื่อเหล่าพระประยูรญาติได้ฟังคำของพระเจ้าสุทโธทนะกษัตริย์ผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์ตรัสดังนี้ จึงคลายมานะทิฏฐิถวายอภิวาทพระบรมศาสดาด้วยความศรัทธา

...

ทรงบัญญัติข้อห้ามมิให้บวชแก่กุลบุตรที่บิดามารดามิได้อนุญาต

ฝ่ายพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดา เมื่อได้ทรงทราบดังนั้นก็ทรงมีความทุกข์เป็นอย่างยิ่ง ได้รีบเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ทูลถึงความทุกข์ในพระราชหฤทัยว่า 

...

พระญาติทั้งสองฝ่ายตามเสด็จออกบวช

หลังจากที่พระบรมศาสดาเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์เพื่อแสดงธรรมโปรดพระพุทธบิดาได้ไม่นาน เจ้าชายเทวทัตแห่งราชสกุลโกลิยวงศ์ พระญาติฝ่ายพุทธมารดา ซึ่งพระเทวทัต เป็นพระเชษฐาหรือพี่ชาย

...

พระอานนท์เถระ ขอพร ๘ ประการ

เมื่อได้รับเลือกเป็นพุทธอุปัฏฐาก พระอานนท์เถระได้ขอพร ๘ ประการจากพระพุทธเจ้า ดังนี้

๑.   อย่าประทานจีวรอันประณีตแก่ข้าพระองค์
๒.   อย่าประทานบิณฑบาตอันประณีตแก่ข้าพระองค์...

การประทุษร้ายต่อพระพุทธเจ้า

การประทุษร้ายต่อพระพุทธเจ้าครั้งที่ ๑

พระเจ้าอชาตศัตรูทรงกระทำปิตุฆาต นับเป็นอนันตริยกรรมบาปหนักอย่างหนึ่ง

...

พระเทวทัตทูลขอวัตถุ ๕ ประการ

เมื่อกระทำกาารไม่สำเร็จ พระเทวทัตได้ชักชวนภิกษุสงฆ์จำนวนหนึ่ง อันมีพระโกกาลิกะเป็นต้น

เข้าไปกราบทูลข้อเสนอ ๕ ประการ (วัตถุ ๕ ) ต่อพระบรมศาสดา

...

พระเทวทัตกระทำสังฆเภท

พระเทวทัตชักชวนภิกษุบวชใหม่ที่หลงผิดได้จำนวนหนึ่ง พาแยกไปทำอุโบสถ ณ ตำบลยาสีสะ

...

อนันตริยกรรม

อนันตริยกรรม คือ กรรมอันหนัก  ๕ ประการ ได้แก่

๑.   มาตุฆาต       ฆ่ามารดา
๒.   ปิตุฆาต        ฆ่าบิดา
๓.   อรหันตฆาต   ฆ่าพระอรหันต์
๔.  โลหิตุปบาท  

...

ผู้ที่ถูกธรณีสูบในสมัยพุทธกาล

๑.  สุปปพุทธศากยราช       เหตุเพราะ  ปิดทางโคจรบิณฑบาตของพระพุทธเจ้า

๒.  พระเทวทัต                  เหตุเพราะ  ทำสังฆเภทและทำร้ายพระพุทธเจ้าให้พระบาทห้อพระโลหิต
๓. 

...

พระนางมหาปชาบดีโคตรมีถวายผ้าสาฏกคู่แด่พระพุทธเจ้า

ซึ่งในการเสด็จสู่นิโครธาราม กรุงกบิลพัสดุ์ในครั้งนี้ พระนางมหาปชาบดีโคตรมี พระมารดาเลี้ยง ทรงมีศรัทธาถวายผ้าสาฏกที่ทออย่างประณีต แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า

...

พระนางมหาปชาบดีโคตรมีขอบวชเป็นภิกษุณี

พระนางมหาปชาบดีโคตรมีได้เสด็จเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ กราบทูลอ้อนวอนขอบรรพชาถึง ๔ ครั้ง แต่พระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตพระนางจึงเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่ง

...

ครุธัมมปฏิคคหณูปสัมปทา และ อภิญญา ๖

ครุธัมมปฏิคคหณูปสัมปทา คือ เงื่อนไขอย่างเข้มงวด ๘ ประการที่ภิกษุณีจะต้องปฏิบัติตลอดชีวิต ได้แก่

๑.   ต้องเคารพภิกษุแม้จะอ่อนพรรษากว่า...

อนาถปิณฑิกเศรษฐีถวายพระเชตวัน

เมื่อพระบรมศาสดาทรงรับอาราธนาในการที่จะเสด็จมาประทับจำพรรษา ณ เมืองสาวัตถี ท่านอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีจึงรีบจัดการธุรกิจต่าง ๆ ในกรุงราชคฤห์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

...

ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามพระภิกษุแสดงฤทธิ์

ในนครราชคฤห์มีเศรษฐีผู้หนึ่งดำริว่า บัดนี้มีศาสดาเกิดขึ้นมาเป็นจำนวนมาก ตนจะนับถือและฟังธรรมของศาสดาใดดี วันหนึ่งเมื่อไปอาบน้ำในคงคา

...