ตรัสรู้

ฝนโบกขรพรรษา เมื่อเหล่าพระประยูรญาติได้ฟังคำของพระเจ้าสุทโธทนะกษัตริย์ผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์ตรัสดังนี้ จึงคลายมานะทิฏฐิถวายอภิวาทพระบรมศาสดาด้วยความศรัทธา ...

หลังจากจบพระธรรมเทศนาแล้ว เหล่าพระประยูรญาติทั้งหลายต่างถวายมนัสการทูลลาคืนกลับสู่พระราชสถานแห่งตน มิได้มีผู้ใดกราบทูลอาราธนาให้มารับบิณฑบาตแม้แต่พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดา ...

ครั้นเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวช พระนางยโสธราเกิดความเศร้าโศกพระทัยยิ่งนัก ได้ทรงละเว้นการตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับนานาประการ ทรงมีจิตผูกพันและมีความรักอันลึกซึ้งต่อพระองค์ ...

ในระหว่างพรรษาที่ ๓ ที่พระพุทธเจ้าเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ สักกชนบท เมื่อเสด็จไปถึงมีพุทธบิดา คือ พระเจ้าสุทโธทนะ เป็นประธานพร้อมด้วยพระญาติได้ถวายการต้อนรับ และจัดให้ประทับที่อาราม ของเจ้าสักยะองค์หนึ่ง ชื่อว่า ...

ฝ่ายพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดา เมื่อได้ทรงทราบดังนั้นก็ทรงมีความทุกข์เป็นอย่างยิ่ง ได้รีบเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ทูลถึงความทุกข์ในพระราชหฤทัยว่า  ...

หลังจากที่พระบรมศาสดาเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์เพื่อแสดงธรรมโปรดพระพุทธบิดาได้ไม่นาน เจ้าชายเทวทัตแห่งราชสกุลโกลิยวงศ์ พระญาติฝ่ายพุทธมารดา ซึ่งพระเทวทัต เป็นพระเชษฐาหรือพี่ชาย ของพระนางยโสธราพิมพา ...

พระอานนท์เป็นโอรสของพระเจ้าสุกโกทนะ กับ พระนางกีสาโคตมี แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ บิดาของท่านเป็นพระอนุชาของพระเจ้าสุทโธทนะ เมื่อนับตามลำดับวงศ์ท่านจึงเป็นพระอนุชาของพระพุทธเจ้า และเป็นสหชาติ คือ ...

เมื่อได้รับเลือกเป็นพุทธอุปัฏฐาก พระอานนท์เถระได้ขอพร ๘ ประการจากพระพุทธเจ้า ...

หลังจากที่พระบรมศาสดาโปรดพระพุทธเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์และนิพพานแล้ว พระนางปชาบดี ซึ่งเป็นม่ายเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตจึงทูลขอบรรพชาถึง ๓ ครั้งแต่พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธ ...

พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จประทับอยู่ ณ อัมพวัน ในกรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ อันพวัน คือ สวนมะม่วงของหมอชีวกโกมารภัจจ์ซึ่งสร้างถวายพระบรมศาสดาและเหล่าภิกษุสงฆ์เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและปฏิบัติธรรม ...

การประทุษร้ายต่อพระพุทธเจ้าครั้งที่ ๑ พระเจ้าอชาตศัตรูทรงกระทำปิตุฆาต นับเป็นอนันตริยกรรมบาปหนักอย่างหนึ่ง ...

เมื่อกระทำกาารไม่สำเร็จ พระเทวทัตได้ชักชวนภิกษุสงฆ์จำนวนหนึ่ง อันมีพระโกกาลิกะเป็นต้น เข้าไปกราบทูลข้อเสนอ ๕ ประการ (วัตถุ ๕ ) ต่อพระบรมศาสดา คือ ๑.   ให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ป่าตลอดชีวิต ...

พระเทวทัตชักชวนภิกษุบวชใหม่ที่หลงผิดได้จำนวนหนึ่ง พาแยกไปทำอุโบสถ ณ ตำบลยาสีสะ พระบรมศาสดาจึงส่งพระสารีบุตรเถระและพระโมคคัลลานะเถระไปแสดงพระธรรมเทศนาจนพระภิกษุหลงผิดได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุพระโสดาบัน ...

อนันตริยกรรม คือ กรรมอันหนัก  ๕ ประการ ได้แก่ ๑.   มาตุฆาต       ฆ่ามารดา๒.   ปิตุฆาต        ฆ่าบิดา๓.   อรหันตฆาต   ฆ่าพระอรหันต์๔.  โลหิตุปบาท   ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนห้อพระโลหิต๕.  สังฆเภท       ...

๑.  สุปปพุทธศากยราช       เหตุเพราะ  ปิดทางโคจรบิณฑบาตของพระพุทธเจ้า ๒.  พระเทวทัต                  เหตุเพราะ  ทำสังฆเภทและทำร้ายพระพุทธเจ้าให้พระบาทห้อพระโลหิต๓.  นางจิญจมาณวิกา         เหตุเพราะ  ...

ซึ่งในการเสด็จสู่นิโครธาราม กรุงกบิลพัสดุ์ในครั้งนี้ พระนางมหาปชาบดีโคตรมี พระมารดาเลี้ยง ทรงมีศรัทธาถวายผ้าสาฏกที่ทออย่างประณีต แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ...

พระนางมหาปชาบดีโคตรมีได้เสด็จเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ กราบทูลอ้อนวอนขอบรรพชาถึง ๔ ครั้ง แต่พระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตพระนางจึงเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่ง ต่อมาพระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ได้เสด็จสู่กรุงเวสาลี ...

เมื่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดพระพุทธบิดาและเหล่าพระประยูรญาติ ณ กรุงกบิลพัสดุ์เป็นเวลาอันสมควรแล้ว จึงเสด็จพุทธดำเนินกลับสู่พระเวฬุวันมหาวิหาร พระนครราชคฤห์ ...

เมื่อพระบรมศาสดาทรงรับอาราธนาในการที่จะเสด็จมาประทับจำพรรษา ณ เมืองสาวัตถี ท่านอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี จึงรีบจัดการธุรกิจต่าง ๆ ในกรุงราชคฤห์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็เดินทางออกจากกรุงราชคฤห์ กลับไปสู่กรุงสาวัตถี ...

ในนครราชคฤห์มีเศรษฐีผู้หนึ่งดำริว่า บัดนี้มีศาสดาเกิดขึ้นมาเป็นจำนวนมาก ตนจะนับถือและฟังธรรมของศาสดาใดดี วันหนึ่งเมื่อไปอาบน้ำในคงคา พบไม้จันทน์แดงท่อนหนึ่งติดอยู่กับข่ายที่ขึงล้อมไว้ในท่าที่ลงอาบ ...

ฝ่ายพวกเดียรถีย์เมื่อทราบเรื่องเห็นเป็นโอกาสอันดีที่จะแสดงปาฏิหาริย์เพื่อจูงใจเหล่ามหาชนให้มานับถือพวกตน เพราะพระบรมศาสดาตรัสห้ามพระสาวกแสดงปาฏิหาริย์ ...

ครั้นถึงวันเพ็ญเดือน ๘  พระบรมศาสดาพร้อมเหล่าภิกษุสงฆ์เสด็จเข้าไปบิณฑบาตภายในนครสาวัตถี ในเช้าวันนั้น นายคัณฑะราชบุรุษผู้มีหน้าที่ดูแลพระราชอุทยานพบมะม่วงทวายผลหนึ่งกำลังสุกงอมดีและมดแดงทำรังหุ้มอยู่ ...

ฝนโบกขรพรรษา เมื่อเหล่าพระประยูรญาติได้ฟังคำของพระเจ้าสุทโธทนะกษัตริย์ผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์ตรัสดังนี้ จึงคลายมานะทิฏฐิถวายอภิวาทพระบรมศาสดาด้วยความศรัทธา ...

หลังจากจบพระธรรมเทศนาแล้ว เหล่าพระประยูรญาติทั้งหลายต่างถวายมนัสการทูลลาคืนกลับสู่พระราชสถานแห่งตน มิได้มีผู้ใดกราบทูลอาราธนาให้มารับบิณฑบาตแม้แต่พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดา ...

ครั้นเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวช พระนางยโสธราเกิดความเศร้าโศกพระทัยยิ่งนัก ได้ทรงละเว้นการตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับนานาประการ ทรงมีจิตผูกพันและมีความรักอันลึกซึ้งต่อพระองค์ ...

ในระหว่างพรรษาที่ ๓ ที่พระพุทธเจ้าเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ สักกชนบท เมื่อเสด็จไปถึงมีพุทธบิดา คือ พระเจ้าสุทโธทนะ เป็นประธานพร้อมด้วยพระญาติได้ถวายการต้อนรับ และจัดให้ประทับที่อาราม ของเจ้าสักยะองค์หนึ่ง ชื่อว่า ...
ดูเพิ่มเติม