พราหมณ์ทั้ง ๘ ทำนายลักษณะพระราชกุมาร

ครั้นครบกำหนด  ๕  วันแห่งการประสูติ พระเจ้าสุทโธทนะจึงสั่งให้ประชุมเหล่านักปราชญ์ราชบัณฑิต และเชิญพราหมณ์ผู้เชี่ยวชาญไตรเพท  ๑๐๘  คนมาเลี้ยงอาหารในพระราชวังแล้วให้คัดเลือกพราหมณาจารย์ผู้ทรงคุณวิทยาประเสริฐกว่าพราหมณ์ทั้งปวงจำนวน  ๘  คน เพื่อถวายคำทำนายลักษณะของพระราชกุมาร ตามราชประเพณีในสมัยนั้น

 

พราหมณ์ทั้ง  ๘  ที่ได้รับการคัดเลือกนั้น  คือ

๑.   รามะพราหมณ์                              ๒.  ลักขณะพราหมณ์
๓.   มันตีพราหมณ์                              ๔.  ธชะพราหมณ์
๕.  โภชะพราหมณ์                              ๖.  สุทัตตะพราหมณ์
๗.  สยามะพราหมณ์                            ๘.  โกณฑัญญะพราหมณ์

เมื่อพิจารณาเห็นว่าพระราชกุมารต้องตามตำราดูลักษณะว่าด้วยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ และอนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ พราหมณ์  ๗  ท่านซึ่งเป็นพราหมณ์ชรา ได้ยกนิ้วชู้ขึ้น ๒ นิ้วและทำนายว่า

“พระราชกุมารนี้เป็นผู้มีบุญญาธิการสูง ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เสวยราชสมบัติ
เป็นพระบรมมหาจักรพรรดิยิ่งใหญ่กว่าจักรพรรดิทั้งปวงใน ๔ ทวีป 
หากออกบวชจะได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลก”

เหมือนกับคำพยากรณ์ของอสิตดาบสทุกประการ ส่วนโกณฑัญญพราหมณ์ ซึ่งเป็น ๑ พราหมณ์หนุ่ม ได้ยกนิ้วมือขึ้นเพียงนิ้วเดียวและพยากรณ์ว่า

"พระราชกุมารจะต้องเสด็จออกบรรพชาและตรัสรู้
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอน"