ประสูติ

ซึ่งหลังจากที่นายฉันทะเดินทางกลับกรุงกบิลพัสดุ์แล้วพระองค์ได้เสด็จไปเสวยสุข ณ ป่าไม้มะม่วงอันมีนามว่า อนุปิอัมพวัน โดยเว้นจาการเสวยพระกระยาหารเป็นเวลา ๗ วัน ด้วยอิ่มในบรรพชาสุข คือ สุขจากการบวช ...

พระเจ้าพิมพิสาร คือกษัตริย์ผู้ครองนครราชคฤห์แห่งแคว้นมคธ สมัยยังทรงเป็นราชกุมาร ทรงเป็นอทิฏฐสหาย คือสหายที่ไม่เคยพบเห็นกัน กับเจ้าชายสิทธัตถะ และพระองค์ทรงได้ พระนางเวเทหิ พระกนิษฐภคินี ...

พระบรมโพธิสัตว์มหาบุรุษได้เสด็จจาริกไปสู่สำนัก “อาฬารดาบสกาลามโคตร” ทรงไต่ถามเล่าเรียนในอนุบุพพวิหารสมาบัติ จนสำเร็จสมาบัติทั้ง ๗ คือ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๓ ...

พระบรมโพธิสัตว์มหาบุรุษต้องการแสวงหาหนทางตรัสรู้ ในลำดับแรกจึงทรงกระทำตามคตินิยมของพวกนักบวชในสมัยนั้นโดยการทรมานเป็น ๓ วาระ ...

ครั้นฟื้นคืนสติ พระบรมโพธิสัตว์มหาบุรุษทรงพิจารณาในปฏิปทา คือ การประพฤติ หรือทางดำเนิน ในทุกรกิริยาที่ได้กระทำมาแล้วว่า ถึงบุคคลทั้งหลายหรือผู้ใดในโลกนี้จะกระทำยิ่งกว่าพระองค์ก็หาไม่ ...

หลังจากที่พระบรมโพธิสัตว์มหาบุรุษ ทรงเห็นว่าการแสวงหาหนทางตรัสรู้ ๒ ทางแรกนั้น คือ การศึกษาเรียนรู้จากสำนักอาฬารดาบส กาลามโคตร กับอุทกดาบส รามบุตร และ การกระทำทุกรกิริยา มิใช่หนทางแห่งพระโพธิญาณ ...

ณ หมู่บ้านอันตั้งอยู่ในตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ยังมีธิดาของเศรษฐีผู้หนี่งนามว่า สุชาดา ในวัยสาวนางเคยอธิษฐานต่อเทวดาอันสิงสถิตอยู่ ณ ต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งว่า “ถ้าข้าพเจ้าได้สามีอันมีฐานะและชาติตระกูลเสมอกัน ...

ครั้นถึงเช้าวันเพ็ญวิสาขะ หรือ วันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ อันเป็นวันครบรอบพระชันษา ๓๕ พรรษาของพระบรมโพธิสัตว์มหาบุรุษ นางสุชาดาได้สั่งให้บ่าวไพร่ช่วยกันจัดแจงหุงข้าวมธุปายาส คือ หุงข้าวด้วยนมโค ...

เมื่อเสวยมธุปายาสทั้ง ๔๙ ปั้นแล้ว พระบรมโพธิสัตว์ทรงถือถาดทองเสด็จไปสู่แม่น้ำเนรัญชรา ครั้นถึงหาดทรายชายน้ำพระองค์จึงประทับนั่งคุกพระชานุ คือ นั่งคุกเข่า ...

ในบัดนั้นถาดทองก็ได้เลื่อนลอยทวนกระแสชลทีขึ้นไปไกลประมาณ ๘๐ ศอก แล้วจมลงสู่นาคพิภพ กระทบกับถาดอันเป็นพุทธบริโภคแห่งพระพุทธเจ้าทั้ง ๓ ในอดีต ซึ่งในภัทรกัป คือ กัปอันเจริญ ...

พระบรมโพธิสัตว์มหาบุรุษ ทอดพระเนตรเห็นถาดทองลอยทวนกระแสชลเป็นนิมิตเหมือนดังอธิษฐานจึงทรงโสมนัส เสด็จสู่ร่มสาลพฤกษ์ ต้นสาละหรือต้นรัง อันร่มรื่น ...

เมื่อเหล่าเทพยดา พระอินทร์ พระพรหม ตลอดจนทวยเทพทุกสถานวิมานในจักรวาล ทราบด้วยญาณว่า พระบรมโพธิสัตว์มหาบุรุษทรงอธิษฐานพระหฤทัย ต่างมีความชื่นชมโสมนัส ...

ซึ่งหลังจากที่นายฉันทะเดินทางกลับกรุงกบิลพัสดุ์แล้วพระองค์ได้เสด็จไปเสวยสุข ณ ป่าไม้มะม่วงอันมีนามว่า อนุปิอัมพวัน โดยเว้นจาการเสวยพระกระยาหารเป็นเวลา ๗ วัน ด้วยอิ่มในบรรพชาสุข คือ สุขจากการบวช ...

พระเจ้าพิมพิสาร คือกษัตริย์ผู้ครองนครราชคฤห์แห่งแคว้นมคธ สมัยยังทรงเป็นราชกุมาร ทรงเป็นอทิฏฐสหาย คือสหายที่ไม่เคยพบเห็นกัน กับเจ้าชายสิทธัตถะ และพระองค์ทรงได้ พระนางเวเทหิ พระกนิษฐภคินี ...

พระบรมโพธิสัตว์มหาบุรุษได้เสด็จจาริกไปสู่สำนัก “อาฬารดาบสกาลามโคตร” ทรงไต่ถามเล่าเรียนในอนุบุพพวิหารสมาบัติ จนสำเร็จสมาบัติทั้ง ๗ คือ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๓ ...
ดูเพิ่มเติม