ในสมัยนั้น บรรดากษัตริย์ทั้งหลาย เมื่อได้รับส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุแล้ว ต่างองค์ต่างก็จัดขบวนอันมโหฬาร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปยังพระนครของตนด้วยเกียรติยศอันสูง แล้วให้ก่อพระสถูปเจดีย์ขึ้น บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้เป็นที่สักการะบูชาของมหาชน จึงปรากฏว่า มีพระสถูปเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ดังนี้-

 • ๑. พระธาตุเจดีย์ ที่เมืองราชคฤห์
 • ๒. พระธาตุเจดีย์ ที่เมืองไพศาลี
 • ๓. พระธาตุเจดีย์ ที่เมืองกบิลพัสดุ์
 • ๔. พระธาตุเจดีย์ ที่เมืองอัลลกัปปะนคร
 • ๕. พระธาตุเจดีย์ ที่เมืองรามนคร
 • ๖. พระธาตุเจดีย์ ที่เมืองเวฏฐทีปกะนคร
 • ๗. พระธาตุเจดีย์ ที่เมืองปาวานคร
 • ๘. พระธาตุเจดีย์ ที่เมืองกุสินารานคร
 • ๙. พระอังคารเจดีย์ ที่เมืองโมรีนคร
 • ๑๐. พระตุมพเจดีย์ ที่เมืองกุสินารานคร

รวมเป็น ๑๐ เจดีย์ด้วยกัน ยังส่วนต่าง ๆ ที่เป็นส่วนพระบรมธาตุบ้าง ที่เป็นส่วนบริขารพุทธบริโภคบ้าง ก็ปรากฏว่าได้รับอัญเชิญไปสร้างพระสถูปเจดีย์บรรจุไว้ในเมืองต่าง ๆ ดังนี้

 • ๑. พระเขี้ยวแก้วเบื้องบนขวา กับพระรากขวัญเบื้องขวา ขึ้นไปประดิษฐานอยู่ในพระจุฬามณีเจดีย์สถาน ณ ดาวดึงสเทวโลก
 • ๒. พระเขี้ยวแก้วเบื้องต่ำขวา เดิมไปประดิษฐาน ณ เมืองกาลิงคราฐ แต่บัดนี้ไปสถิตย์อยู่ในลังกาทวีป
 • ๓. พระเขี้ยวแก้วเบื้องบนซ้าย ไปประดิษฐานอยู่ ณ เมืองคันธารราฐ
 • ๔. พระเขี้ยวแก้วเบื้องต่ำซ้าย ไปประดิษฐานอยู่ในนาคพิภพ
 • ๕. พระรากขวัญเบื้องซ้าย กับพระอุณหิส ขึ้นไปประดิษฐานอยู่ในทุสสเจดีย์ ณ พรหมโลก

ส่วนพระทนต์ทั้ง ๓๖ และพระเกศา พระโลมา กับทั้งพระนขาทั้ง ๒๐ นั้น เทพยดาอัญเชิญไปองค์ละองค์ สู่จักรวาฬต่าง ๆ อนึ่ง พระพุทธบริขาร พุทธบริโภคทั้งหลายนั้น ก็ได้รับอัญเชิญไปบรรจุไว้ในสถูปตามนครต่าง ๆ ดังนี้

 • ๑. พระกายพันธ์ สถิตย์อยู่ที่เมืองปาฏลีบุตร
 • ๒. พระอุทกสาฎก สถิตย์อยู่ที่เมืองปัญจาลราฐ
 • ๓. พระจัมมขันธ์ สถิตย์อยู่ที่เมืองโกสราฐ
 • ๔. ไม้สีฟัน สถิตย์อยู่ที่เมืองมิถิลา
 • ๕. พระธัมมกรก สถิตย์อยู่ที่เมืองวิเทหราฐ
 • ๖. มีดกับกล่องเข็ม สถิตย์อยู่ที่เมืองอินทปัตถ์
 • ๗. ฉลองพระบาท สถิตย์อยู่ที่บ้านอุสิรพราหมณคาม และถลกบาตร
 • ๘. เครื่องลาด สถิตย์อยู่ที่เมืองมกุฏนคร
 • ๙. ไตรจีวร สถิตย์อยู่ที่เมืองภัททราฐ
 • ๑๐. บาตร เดิมสถิตย์อยู่ที่เมืองปาฏลีบุตร ภายหลังไปอยู่เมืองลังกาทวีป
 • ๑๑. นิสีทนะสันถัด สถิตย์อยู่ที่เมืองกุรุราฐ

พระสังคีติกาจารย์ได้พรรณาประมวลพระสถูปเจดีย์ ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระบริกขารพุทธบริโภคไว้ด้วยประการ ฉะนี้.