พุทธะดอทคอม

วันพุธ, ที่ ๐๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ๑๔:๔๔ น.

พระนิพนธ์ ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า เล่มที่ ๔

พระนิพนธ์เรื่อง “๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า” ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฉบับนี้ จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่สี่ โดยได้รับประทานอนุญาตจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตามความในหนังสือที่ ญส.๒๓๕/๒๕๕๖ ลงนามโดยพระเทพสารเวที ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช พร้อมทั้งประทานอนุญาตให้อัญเชิญพระรูปและพระนามย่อ ญสส. พิมพ์ในพระนิพนธ์ด้วย ทั้งนี้เพื่อน้อมถวาย เป็นอาจาริยบูชา และเผยแผ่เป็นธรรมทานแก่พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม ...

วันพุธ, ที่ ๐๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ๑๔:๔๓ น.

พระนิพนธ์ ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า เล่มที่ ๓

พระนิพนธ์เรื่อง “๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า” ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฉบับนี้ จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่สี่ โดยได้รับประทานอนุญาตจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตามความในหนังสือที่ ญส.๒๓๕/๒๕๕๖ ลงนามโดยพระเทพสารเวที ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช พร้อมทั้งประทานอนุญาตให้อัญเชิญพระรูปและพระนามย่อ ญสส. พิมพ์ในพระนิพนธ์ด้วย ทั้งนี้เพื่อน้อมถวาย เป็นอาจาริยบูชา และเผยแผ่เป็นธรรมทานแก่พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม ...

วันพุธ, ที่ ๐๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ๑๔:๔๒ น.

พระนิพนธ์ ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า เล่มที่ ๒

พระนิพนธ์เรื่อง “๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า” ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฉบับนี้ จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่สี่ โดยได้รับประทานอนุญาตจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตามความในหนังสือที่ ญส.๒๓๕/๒๕๕๖ ลงนามโดยพระเทพสารเวที ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช พร้อมทั้งประทานอนุญาตให้อัญเชิญพระรูปและพระนามย่อ ญสส. พิมพ์ในพระนิพนธ์ด้วย ทั้งนี้เพื่อน้อมถวาย เป็นอาจาริยบูชา และเผยแผ่เป็นธรรมทานแก่พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม ...

วันพุธ, ที่ ๐๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ๑๔:๐๐ น.

พระนิพนธ์ ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า เล่มที่ ๑

พระนิพนธ์เรื่อง “๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า” ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฉบับนี้ จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่สี่ โดยได้รับประทานอนุญาตจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตามความในหนังสือที่ ญส.๒๓๕/๒๕๕๖ ลงนามโดยพระเทพสารเวที ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช พร้อมทั้งประทานอนุญาตให้อัญเชิญพระรูปและพระนามย่อ ญสส. พิมพ์ในพระนิพนธ์ด้วย ทั้งนี้เพื่อน้อมถวาย เป็นอาจาริยบูชา และเผยแผ่เป็นธรรมทานแก่พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม ...

วันพฤหัสบดี, ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๑๒:๐๕ น.

หนังสือสวดมนต์ข้ามปี ฉบับมหาเถรสมาคมประกาศใช้ ๒๕๕๗

หนังสือสวดมนต์ข้ามปี ฉบับมหาเถรสมาคมประกาศใช้ ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม ...

หน้าที่ 1 จาก 9 หน้า

วิดิทัศน์ธรรม

ธรรมประพันธ์

เสียงอ่านธรรม

พระธรรมเทศนา