พุทธะดอทคอม

วันจันทร์, ที่ ๐๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ๐๘:๔๖ น.

ทำไมต้องปฏิบัติธรรม โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ธรรมบรรยายเรื่อง “ทำไมต้องปฏิบัติธรรม” โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ในกิจกรรม “ธรรมะคือคุณากร” ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒ (ตึกข่าว) ถนนพระราม ๔ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม ...

วันจันทร์, ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ๑๑:๑๓ น.

วิถีแห่งจิต โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ธรรมบรรยายเรื่อง “วิถีแห่งจิต” โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ในกิจกรรม “ธรรมะคือคุณากร” ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒ (ตึกข่าว) ถนนพระราม ๔ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม ...

ธรรมบรรยายเรื่อง ธรรมะหลวงปู่ ทางสู่นิพพาน โดย พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ณาณธโร) ในกิจกรรม “ธรรมะคือคุณากร” ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒ (ตึกข่าว) ถนนพระราม ๔ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม ...

ธรรมบรรยายเรื่อง ส่องโลก ส่องธรรม โดย พระอาจารย์ ดร.อนิล ธมฺมสากิโย (ศากยะ) ในกิจกรรม “ธรรมะคือคุณากร” ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒ (ตึกข่าว) ถนนพระราม ๔ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม ...

ธรรมบรรยายเรื่อง เพียงแค่รู้ รู้ด้วยจิต โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตฺติปญฺโญ ในกิจกรรม “ธรรมะคือคุณากร” ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒ (ตึกข่าว) ถนนพระราม ๔ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม ...

วิดิทัศน์ธรรม

ธรรมประพันธ์

เสียงอ่านธรรม

พระธรรมเทศนา