พุทธะดอทคอม

พุทโธ ธัมโม สังโฆ คือ รัตนะเอกอุที่สุดแล้ว

ท่านทั้งหลายเข้าใจว่า พุทโธ เป็นเรื่องเล็กน้อยเหรอ? พระพุทธเจ้า สะเทือนโลกธาตุมานานแสนนาน ก็เพราะความเป็นพุทโธ นั่นแล จนทะลุขึ้นมาเป็นพุทโธ มาเป็นศาสดาเอกของโลก สังฆัง สรณัง คัจฉามิ พระอรหันต์บรรลุธรรมขึ้นมาแต่ละองค์ๆ นี้ กระเทือนโลกๆ เป็นของเล็กน้อยเมื่อไร? ที่ว่า สังโฆๆ นั้น

เผยแพร่ใน ธรรมประพันธ์

“ครูบาอาจารย์เหล่านี้มีแต่ประเภทน้ําหนึ่งนะ น้ําสองมีแทรกนิดหน่อย มีเพชรน้ําหนึ่ง ดูเอาพระอรหันต์ในสมัยปัจจุบันให้ดูเอา ไม่ต้องตีตรา พระภายในท่านรู้กันหมดนั่นละ ไม่รู้แต่ภายนอก เพราะถึงกันมีแต่อรรถแต่ธรรมถอด ออกมาจากหัวใจ ถอดออกมาจากหัวใจมาสนทนากันเป็นชั่วโมงๆ มีแต่ประเภทเพชรน้ําหนึ่ง น้ําสองมีน้อยมาก น้ําสองก็คือจวนแล้วจวนจะเข้าแล้ว นี่ประเภทเข้าแล้ว เพชรน้ําหนึ่งเข้าเต็มสัดเต็มส่วน พระอรหันต์ในสมัยปัจจุบัน ดูเอา ท่านรู้กันหมด การปฏิบัติวงภายในรู้กันละ แต่ภายนอกท่านไม่ออก เฉย ภายในท่านรู้กันหมด เพราะ สนทนาธรรมใครจะสนทนาสนิทสนมยิ่งกว่าพระปฏิบัติสนทนาต่อพระปฏิบัติด้วยกัน มีเรื่องอะไรก็รู้กันหมด แต่รู้แล้ว ก็แล้วเลยเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ นี่มีแต่เพชรน้ําหนึ่งเหล่านี้ ของเล่นเมื่อไรเหล่านี้ เพชรน้ําหนึ่งเข้าถึงวิมุตติหลุดพ้นแล้ว เพชรน้ําหนึ่งเข้าใจไหม มีแต่องค์สําคัญๆ นี่ ไม่ว่าหนุ่มว่าแก่ จิตใจไม่มีวัยชําระได้เท่าไรก็บริสุทธิ์เท่านั้นๆ เพชรน้ําหนึ่ง..น้ําสองมีน้อยมาก เพชรน้ําหนึ่งมีมาก อยากดูพระอรหันต์ในสมัยปัจจุบันให้ดูเอา ถอดออกมาจากหัวใจ คุยกันพอแล้วเหล่านี้ ไม่ใช่มาโม้เฉยๆ นะ มีแต่ประเภทเพชรน้ําาหนึ่งละมาก”

เผยแพร่ใน ธรรมประพันธ์

วิดิทัศน์ธรรม

ธรรมประพันธ์

เสียงอ่านธรรม

พระธรรมเทศนา