พุทธะดอทคอม

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๓ นี้ พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) เจ้าอาวาสวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ประธานศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ได้เมตตาให้ธรรมอำนวยพรปีใหม่ แก่ญาติธรรมในพระพุทธศาสนา โดยได้น้อมนำเอาธรรมะขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า "ฆราวาสธรรม ๔" ได้แก่ ๑. ขันติ ให้มีความอดทน ๒. ทมะ คือความข่มใจต่อกิเลสทั้งหลายทั้งปวง ๓. สัจจะ ความจริงใจ ต่อครอบครัว ต่อสังคม ต่อหน้าที่การงาน ๔. จาคะ เสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อช่วยงานสังคม ช่วยงานชาติ ช่วยงานพระศาสนา ช่วยงานพระมหากษัตริย์ ให้ประเทศไทยเราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขสืบไป

เผยแพร่ใน วิดิทัศน์ธรรม

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ นี้ พระครูจันทนิภากรได้เมตตารับนิมนต์มาเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ในการจัดกิจกรรม อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๒ ซึ่งจัดโดย เว็บไชต์พุทธะ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม ๔ กรุงเทพมหานคร ในครั้งที่ ๒/๖ นี้ จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๓ พระอาจารย์ได้แสดงธรรมบรรยาย เรื่อง ที่พึ่งอันเกษม คือ พึ่งคน, พึ่งตน, พึ่งคุณงามความดี, พึ่งบุญ และ พึ่งพระ เพื่อให้ญาติธรรมทุกท่านได้น้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนนี้ ไปปฏิบัติตาม ให้บังเกิดความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตต่อไป

เผยแพร่ใน วิดิทัศน์ธรรม

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ นี้ พระครูจันทนิภากรได้เมตตารับนิมนต์มาเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ในการจัดกิจกรรม อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๒ ซึ่งจัดโดย เว็บไชต์พุทธะ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม ๔ กรุงเทพมหานคร โดยในครั้งที่ ๑/๖ นี้ พระอาจารย์ได้แสดงธรรมบรรยาย เรื่อง การเข้าถึงพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ, พระธรรมรัตนะ และ พระสังฆรัตนะ เพื่อให้ญาติธรรมทุกท่านได้น้อมนำเอา "การเข้าถึงพระรัตนตรัย" นี้ ไปปฏิบัติตาม ให้บังเกิดความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตต่อไป

เผยแพร่ใน วิดิทัศน์ธรรม

วิดิทัศน์ธรรม

ธรรมประพันธ์

เสียงอ่านธรรม

พระธรรมเทศนา