พุทธะดอทคอม

สมเด็จพระสังฆราช ถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ขอให้ทรงพระเกษมสำราญ แนะคนไทยสามัคคีมีเมตตาต่อกันชาติจะเกิดสุข

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาท เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ความว่า

สันติสุขของสังคมและประเทศชาติ จะเกิดมีได้ก็ด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียงของคนในสังคมและในชาติ โดยต่างมีเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม ต่อกัน ทั้งนี้ก็โดยมีความสงบสุขของชาติบ้านเมืองเป็นเป้าหมาย และทั้งนี้ก็โดยที่ทุกคนต้องพยายามกระทำสร้างสรรค์ด้วยความสามัคคีอย่างเต็มกำลัง นอกจากตนเองของทุกคนแล้ว ไม่มีใครจะมาช่วยได้ ดังพระพุทธสุภาษิตที่ว่า สมคฺคานํ ตโป สุโข ความเพียรของผู้พร้อมเพรียงกันให้เกิดสุข

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ก็ทรงดำเนินตามหลักธรรมด้วยทรงมุ่งสร้างสันติสุขให้แก่สังคมและประเทศชาติ เนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ขอถวายพระพรชัยมงคล ขออำนาจพระรัตนัตตยาธิคุณ พระราชกุศลบารมิตาธรรม อภิบาลรักษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ทรงพระเกษมสำราญนฤมงคล ทรงพระเจริญด้วยพระพรมงคลทั้งปวง เสด็จสถิตเป็นที่ร่มเย็นสุขสมบูรณ์ ตลอดกาลนาน. ขอถวายพระพร

ที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เผยแพร่ใน ประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระวรธรรมคติ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ขอให้พุทธศาสนิกชนน้อมใจรำลึกถึงพระรัตนตรัย ให้ช่วยปกป้องรักษาได้มีชีวิตอย่างปลอดภัยเป็นสุข นำพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสั่งสอน มาเป็นหลักเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต...

เผยแพร่ใน ประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาท เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๕๖ ขอให้ชาวพุทธปฏิบัติธรรมให้รู้จริง ช่วยนำสันติสุขสู่ตนเองและสังคม

เผยแพร่ใน ประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระโอวาทวันมาฆบูชา ปี ๒๕๕๖ ให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยน้อมนำคำสอนของพุทธองค์มาบริหารจัดการชีวิตให้งดงามตามหลักศีล สมาธิ ปัญญา

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) แจ้งว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาท เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๖ ความว่า

เผยแพร่ใน ประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาทวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๕ ใจความว่า

ขออำนวยพรสาธุชนทั้งหลาย

ตามคตินิยมของคนไทยทั่วไป เมื่อปีเก่าผ่านไปปีใหม่กำลังจะมาถึง ต่างก็ปีติยินดี เพราะเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายว่า รอบปีหนึ่งของชีวิตได้ผ่านพ้นไปโดยสวัสดีมีสุข เป็นเหตุให้ชีวิตผ่านพ้นมาถึงปีใหม่อันจะเป็นรอบใหม่ของชีวิต ที่ทุกคนต่างมุ่งหวังและปรารถนาที่จะให้ดำเนินไปด้วยความสวัสดีมีสุขยิ่งๆ ขึ้นไป

เผยแพร่ใน ประชาสัมพันธ์

วันอาสาฬหบูชาเป็นวันบูชาที่สำคัญที่สุดวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา ตรงกับวันพระจันทร์เต็มดวง ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ คือเดือนอาสาฬหะ เป็นวันที่เจ้าชายสิทธัตถะ หลังจากได้ทรงตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ได้ ๒ เดือน ได้ทรงแสดงปฐมเทศนา ทรงประกาศพระธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรกโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้กรุงพาราณสี

เผยแพร่ใน ประชาสัมพันธ์

วิดิทัศน์ธรรม

ธรรมประพันธ์

เสียงอ่านธรรม

พระธรรมเทศนา