พุทธะดอทคอม

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

รัฐบาลเจ้าภาพ-ฉลองปี “พุทธชยันตี”

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เพื่อหารือแนวทางในการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องในปีพุทธชยันตี ครบรอบ ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ข้อสรุปในเบื้องต้นว่า เนื่องจากในปี ๒๕๕๕ จะเป็นปีครบ ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ดังนั้นจึงควรจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งทางรัฐบาลจะรับเป็นเจ้าภาพ และกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ

เผยแพร่ใน ประชาสัมพันธ์

วิดิทัศน์ธรรม

ธรรมประพันธ์

เสียงอ่านธรรม

พระธรรมเทศนา