ธงฉัพพรรณรังสี

สัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นพระพุทธศาสนา