วิปัสสนากรรมฐาน

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น วันเข้าพรรษา ๕๑
การอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๑ โดยพระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒ โดยพระวิปัสสนาจารย์ พระครูจันทนิภากร (ถวิล จนฺทสโร)
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒ โดยพระวิปัสสนาจารย์ พระครูจันทนิภากร (ถวิล จนฺทสโร)
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยพระวิปัสสนาจารย์ พระครูจันทนิภากร (ถวิล จนฺทสโร)
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ โดยพระวิปัสสนาจารย์ พระครูจันทนิภากร (ถวิล จนฺทสโร)
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ครั้งที่ ๖ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยพระวิปัสสนาจารย์ พระครูจันทนิภากร (ถวิล จนฺทสโร)
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น โดยพระวิปัสสนาจารย์ พระครูจันทนิภากร (ถวิล จนฺทสโร)
ภาพกิจกรรม อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๖
ภาพบรรยากาศ ฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๓/๖ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒
ภาพบรรยากาศฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒
อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๑
อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๖
อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๖
อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๓/๖
อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๔
อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๔/๖
อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๕
อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๕/๖