เว็บไซต์พุทธะ

การอบรมวิปัสสนาเบื้องต้นรุ่น ๒ โดยพระครูจันทนิภากร ณ อาคารมาลีนนท์ คลองเตย
ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมฟังธรรม โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงาน ธรรมะชำระใจ เนื่องในวันเข้าพรรษา ๒๕๕๒
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนฟังธรรมบรรยาย เนื่องในวาระวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๕๑
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒ โดยพระวิปัสสนาจารย์ พระครูจันทนิภากร (ถวิล จนฺทสโร)
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒ โดยพระวิปัสสนาจารย์ พระครูจันทนิภากร (ถวิล จนฺทสโร)
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยพระวิปัสสนาจารย์ พระครูจันทนิภากร (ถวิล จนฺทสโร)
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ โดยพระวิปัสสนาจารย์ พระครูจันทนิภากร (ถวิล จนฺทสโร)
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ครั้งที่ ๖ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยพระวิปัสสนาจารย์ พระครูจันทนิภากร (ถวิล จนฺทสโร)
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น โดยพระวิปัสสนาจารย์ พระครูจันทนิภากร (ถวิล จนฺทสโร)
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและฟังธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี ๒๕๕๒
ขอเชิญร่วมงาน ธรรมะชำระใจ เนื่องในวันมาฆบูชา ๒๕๕๕
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการเนื่องในวันวิสาขบูชา และการเปิดตัวเว็บไซต์พุทธะดอทคอม
ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ในหัวข้อ “ปล่อยวางอย่างไม่ประมาท”
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิปัสสนาเบื้องต้นรุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๖ ณ อาคารมาลีนนท์ คลองเตย
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิปัสสนาเบื้องต้นรุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๓/๖ ณ อาคารมาลีนนท์ คลองเตย
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิปัสสนาเบื้องต้นรุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๔/๖ ณ อาคารมาลีนนท์ คลองเตย (ปรับปรุง)
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิปัสสนาเบื้องต้นรุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๕/๖ ณ อาคารมาลีนนท์ คลองเตย
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิปัสสนาเบื้องต้นรุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๖/๖ ณ อาคารมาลีนนท์ คลองเตย
ธรรมะคือคุณากร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ธรรมบรรยายเรื่อง อยู่กันด้วยความรัก