พระสงฆ์

การบรรพชาสามเณร
การอุปสมบทบรรพชาพระภิกษุ
การเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ของพระโพธิสัตว์สิทธัตถะ
ธุดงควัตร ๑๓
นานาสังวาสกะและสมานสังวาสกะ
ประเภทของสงฆ์
ปริวาสกรรมสำหรับพระภิกษุสงฆ์
พระวินัย
พระสงฆ์ ความหมาย
สงฆ์เจ้าที่แห่งภัต หรืออาหาร
สงฆ์เจ้าหน้าที่แห่งคลังจีวร
สมมุติเจ้าที่ทำการสงฆ์
สังฆกรรม
สังฆเภท สังฆราชี และสังฆสามัคคี
สังฆเภทครั้งที่ ๑ พระเทวทัต เป็นเหตุ
สังฆเภทครั้งที่ ๒ พระวินัยธรและพระธรรมกถึก
สังฆเภทครั้งที่ ๓ ภายหลังพุทธปรินิพพาน
สังฆเภทครั้งที่ ๔ ภายหลังพุทธปรินิพพาน
สัปปายะ ๗
สีมา