ปรินิพพาน

การถวายพระเพลิงพระบรมสรีรังคารแต่เพลิงไม่ติด
การทำสังคายนาพระไตรปิฏกภายหลังพุทธปรินิพพาน
ชิงพระบรมธาตุ
ดอกมณฑา ทิพยบุปผาร่วงหล่นจากสรวงสวรรค์
ทรงตรัสพยากรณ์พระอานนท์
ทรงตรัสให้พระภิกษุลงพรหมทัณฑ์พระฉันนะ
ทรงประทานปัจฉิมโอวาท
ทรงพิจารณาชราธรรม
ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพาน
ทรงเสด็จสู่เมืองกุสินารา
ทรงแสดงโอฬาริกนิมิต
ทรงโปรดสุภัททะปริพาชก
ท้าวสักกะอัญเชิญพระทันตธาตุไปเทวโลก
นาคาวโลก ทรงทอดพระเนตรนครเวสาลีครั้งสุดท้าย
นางมัลลิกาถวายเครื่องมหาลดาประสาธน์คลุมพระบรมสรีรังคาร
บุพนิมิต ๘ ประการก่อนการเสด็จปรินิพพาน
ปัจฉิมบิณทบาตร ทรงรับอุทกังภัตตาหารมื้อสุดท้าย
ปัจฉิมสาวก สุภัททะภิกษุ
พญามารวัสวดีทูลเชิญเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน
พระพุทธองค์ทรงกระหายน้ำ