สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ความเสื่อมแห่งพระพุทธศาสนา
ชีวิตนี้น้อยนัก ที่ระลึกงานบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระสังฆราช
ทศพิธราชธรรม ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทีฆายุโก โหตุ มหาสังฆราชา โดย พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร
ธรรมดุษฎี นิพนธ์ของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
ผู้ปฏิบัติธรรมคือผู้มีบุญสูงสุด
พระผู้เจริญพร้อม นิพนธ์ของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
พระพุทธเจ้าคือใคร
รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์ที่ ๑๙ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
อย่าทำผิดทั้งชีวิต
เสียงอ่านหนังสือ พระผู้เจริญพร้อม
แสงส่องใจ อันดับที่ ๑