สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

"ราหุโลวาท" พระพุทธเจ้าทรงอบรมพระราหุล
ความเสื่อมแห่งพระพุทธศาสนา
ชีวิตนี้น้อยนัก ที่ระลึกงานบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระสังฆราช
ทศพิธราชธรรม ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทีฆายุโก โหตุ มหาสังฆราชา โดย พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร
ธรรมดุษฎี นิพนธ์ของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
ผู้ปฏิบัติธรรมคือผู้มีบุญสูงสุด
พระนิพนธ์ ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า เล่มที่ ๑
พระนิพนธ์ ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า เล่มที่ ๒
พระนิพนธ์ ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า เล่มที่ ๓
พระนิพนธ์ ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า เล่มที่ ๔
พระผู้เจริญพร้อม นิพนธ์ของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
พระพุทธเจ้าคือใคร
รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์ที่ ๑๙ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
อย่าทำผิดทั้งชีวิต
เสียงอ่านหนังสือ พระผู้เจริญพร้อม
แสงส่องใจ อันดับที่ ๑