สื่อธรรมะ

บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี ทำความดี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑
ธรรมประพันธ์

ดาวน์โหลด บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๑

บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ จัดพิมพ์โดย มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที...

พุทธศาสนสถาน

วัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงใหม่
วัดไทย

วัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงใหม่

วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดพระธาตุดอยกิจจิ) บ.พระธาตุ  ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดพระธาตุดอยกิจจิ) สมัยนั้น กำนันที่นั่นเล่าว่า บนดอยนี้เดิมเป็นที่รกร้าง แต่มีชาวบ้านเห็นเป็นแสง...

สังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์

พระญาณวิสาลเถร (หา สุภโร)
สังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์

พระญาณวิสาลเถร (หา สุภโร)

พระญาณวิสาลเถร (หา สุภโร) หรือ หลวงปู่ไดโนเสาร์ พระภิกษุในพุทธศาสนานิกายเถรวาท คณะธรรมยุตินิกาย ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพระราชาคณะ...

พระพุทธเจ้า

อนาถปิณฑิกเศรษฐีถวายพระเชตวัน

เมื่อพระบรมศาสดาทรงรับอาราธนาในการที่จะเสด็จมาประทับจำพรรษา ณ เมืองสาวัตถี ท่านอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี จึงรีบจัดการธุรกิจต่าง ๆ ในกรุงราชคฤห์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็เดินทางออกจากกรุงราชคฤห์ กลับไปสู่กรุงสาวั...

ความรู้ในพระพุทธศาสนา

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระอารามหลวงชั้นพิเศษ - ภาพโดย Lungnuat
ความรู้ทั่วไป

ประเทศไทยกับพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาเข้ามาประดิษฐานในแหลมทองซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ตั้งแต่เมื่อใดนั้น ได้อาศัยหลักฐานคือ โบราณวัตถุที่ได้ค้นพบ และพงศาวดารเป็นหลักวินิจฉัย แรกเดิมนั้นพระพุทธศาสนาเข้ามาตั้งแต่...

ปกิณกธรรม

ผู้ปฏิบัติธรรมคือผู้มีบุญสูงสุด

ผู้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีบุญอย่างยิ่ง แต่ผู้ปฏิบัติพระพุทธศาสนา คือปฏิบัติให้จริงตามที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเป็นผู้มีบุญสูงสุด พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ประเสริฐสุด ไม่มีที่เปรี...

ภาพพุทธประวัติ โดย อ.กฤษณะ สุริยกานต์
ปกิณกธรรม

๑๐ เรื่องเล่า วันออกพรรษา

หลังจากที่พระภิกษุได้อธิษฐานจำพรรษาอยู่กับที่ หรือ ณ วัดใดวัดหนึ่ง ตลอดระยะเวลา ๓ เดือน นับตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ที่เราเรียกว่า “วันเข้าพรรษา” แล้ว เมื่อครบกำหนดการจำพรรษา พระภิกษุก็สามารถจาริกไ...

ปกิณกธรรม

การพัฒนาปัญญาหรือการพัฒนาพุทธิภาวะ

ตามที่ประมวลมาจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ยกมาแสดงไว้ ๕ ประการคือ ๑. ปรโตโฆสะ หมายถึง การมีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ กัลยาณมิตร สำคัญมาก ถ้าเราได้พบกัลยาณมิตรที่ดีจะส่งเสริมให้เรามีปัญญ...

ความรู้ทั่วไป

จุดมุ่งหมายแห่งนิกายมหายานและหีนยาน

หีนยาน หรือ นิกายใต้ เป็นฝ่ายรักษาของดั้งเดิม ตามที่มีมาในพระไตรปิฎก ธรรมวินัยแบ่งเป็นขั้นตอนกล่าวคือ วินัยศีล กำหนดให้รักษาตามเพศ ตามฐานะ ตามความสามารถเช่น ศีล ๕-๘-๑๐-๒๒๗ เป็นต้น สำหรับธรรมนั้น มีมาก...

1 2 121
หน้า 1 ของ 121