สื่อธรรมะ

เสียงอ่านธรรม

เสียงอ่านหนังสือพระครูบาบุญชุ่ม เรื่อง ธรรมาอาลัย ในพ่อหลวงสุดดวงใจ

หนังสือเสียง ธรรมาอาลัย ในพ่อหลวงสุดดวงใจ เขียนโดย พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร แห่งวัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง ประเทศเมียนมาร์ เกจิดังล้านนา ผู้เป็นที่เคารพนับถือของชาวไทย ชาวลาว ชาวเมียนมาร์ ชาวจีน สิบส...

พุทธศาสนสถาน

วัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงใหม่
วัดไทย

วัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงใหม่

วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดพระธาตุดอยกิจจิ) บ.พระธาตุ  ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดพระธาตุดอยกิจจิ) สมัยนั้น กำนันที่นั่นเล่าว่า บนดอยนี้เดิมเป็นที่รกร้าง แต่มีชาวบ้านเห็นเป็นแสง...

สังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์

หลวงพ่อเงิน
สังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์

หลวงพ่อเงิน

สังเขปประวัติหลวงพ่อเงิน วัดหิรัญญาราม (วัดวังตะโก) บางคลาน จ.พิจิตร หลวงพ่อเงิน หลวงพ่อเงิน ท่านเกิดเมื่อ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ...

ฟังธรรม

พระพุทธเจ้า

พระเถรีสำคัญในสมัยพุทธกาล

พระภิกษุณีสงฆ์ผู้เป็นกำลังสำคัญในการเผลแผ่พระพุทธศาสนา ในสมัยพุทธกาล นับจากภิกษุณีสงฆ์องค์แรกคือ พระนางมหาปชาบดีโคตม และ พระอัครสาวิกา ทั้งสอง คือ พระเขมาและพระอุบลวรรณ มีดังนี้ มหาปชาบดีโคตมี เป็นพระ...

ความรู้ในพระพุทธศาสนา

ปกิณกธรรม

ศีล สมาธิ ปัญญา ข้อปฏิบัติเพื่อออกจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง

คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้สรุปให้ย่นย่อเพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติได้ง่ายได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา คือข้อปฏิบัติเพื่อออกจากความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความพลัดพราก ออกจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้แก่การบรรลุถึงมรรคผลพระนิพพาน

ความรู้ทั่วไป

กฐินหลวง

กฐินหลวง เมื่อพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามายังสุวรรณภูมิและประดิษฐานอยู่บนผืนแผ่น ดินนี้อย่างสถิตย์สถาพร ประชาชนไทยได้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ การทอดกฐินก็ได้กลายเป็นประเพณีที่สืบทอดกั...

ความรู้ทั่วไป

ความเสื่อมแห่งพระพุทธศาสนา

ความเสื่อมสิ้นแห่งพระศาสนา ๕ ประการ ได้แก่ (สารสังคหะ อ้างในสังคีติยวงศ์ น.๕๔๕-๖) ๑. อธิคมอันตรธาน ความเสื่อมสิ้นแห่งมรรคผลนิพพาน ความเสื่อมสิ้นแห่งมรรคผลนิพพานนั้น หมายความว่า เมื่อไม่มีพระอรหันต์เรื...

ปกิณกธรรม

ประวัติวันลอยกระทง

สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีนั้น มีพระราชพิธี “จองเปรียง” ในวันเพ็ญเดือน ๑๒ เป็นนักขัตฤกษ์ ชักโคม ลอยโคม ประชาชนพลเมืองชายหญิงต่างตกแต่ง โคมชัก โคมแขวน โคมลอย ทุกตระกูลทั่วทั้งพระนครเพื่อถวายพระมหากษัตร...

ปกิณกธรรม

ธรรมะเป็นธรรมชาติอยู่ในชีวิตประจำวัน

เราต้องให้มีความสุขในการทำงาน งานคือความสุขนะ งานคือการเสียสละนะ งานคือความอดทนนะ งานคือความรับผิดชอบน่ะ เราทำงานเราได้สร้างบารมี เราจะฟุ้งซ่านไปทำไม ธรรมะเป็นธรรมชาติอยู่ในชีวิตประจำวัน เราคิดดีๆ ก็เ...

1 2 133
หน้า 1 ของ 133