สื่อธรรมะ

การสร้างบารมีพระโพธิสัตว์ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร
ธรรมประพันธ์

การสร้างบารมีพระโพธิสัตว์

พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี บันทึกธรรมะเมตตา เรื่อง การสร้างบารมีพระโพธิสัตว์ และพระธรรมมหาชาติพระเวสสันดรชาดก โดย พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญวาสีภิกขุ ณ ถ้ำราชคฤห์ อําเภองาว จังหวัดลําปาง ภาพปก: ภาพสีน้...

พุทธศาสนสถาน

วัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงใหม่
วัดไทย

วัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงใหม่

วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดพระธาตุดอยกิจจิ) บ.พระธาตุ  ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดพระธาตุดอยกิจจิ) สมัยนั้น กำนันที่นั่นเล่าว่า บนดอยนี้เดิมเป็นที่รกร้าง แต่มีชาวบ้านเห็นเป็นแสง...

สังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
สังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, ศ., ดร., ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต), กรรมการมหาเถรสมาคม,เจ้าคณะภาค ๒, เจ้าอาวาส...

ฟังธรรม

พระพุทธเจ้า

ทรงเสด็จโปรดพุทธบิดาและแสดงพุทธปาฏิหาริย์แก่พระประยูรญาติ

เมื่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จพุทธดำเนินถึงกรุงกบิลพัสดุ์พร้อมเหล่าภิกษุสงฆ์ขีณาสพจำนวน ๒๐,๐๐๐ รูป เหล่าพระประยูรญาติทั้งหลายมีความปีติยินดีจึงอัญเชิญให้เสด็จเข้าประทับ ณ นิโครธารามมหาวิหาร ที่...

ความรู้ในพระพุทธศาสนา

ความรู้ทั่วไป

ปฐมบท พระพุทธสาวก

พระอัญญาโกณฑัญญะ พุทธสาวกองค์แรกของโลก ปฐมเทศนาครั้งแรกของโลก ทรงแสดงธัมมจักกัปปรัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ พระอัญญาโกณฑัญญะ เดิมชื่อ โกณฑัญญะ เป็นบุตรของพราหมณ์มหาศาลผู้ร่ำรวย ท่านเกิดที่หมู่บ้านโทณวัตถุ...

ธงฉัพพรรณรังสี ธงสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา ในระดับสากล
ความรู้ทั่วไป

สัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นพระพุทธศาสนา

สัญลักษณ์ คือเครื่องหมายเป็นที่กำหนดรู้กันว่า หมายถึงเรื่องราวประวัติความเป็นมาอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร และใช้หมายถึงสิ่งไหน เช่น สัญลักษณ์สถาบันของชาติไทยเราคือธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทยที่ใช้อยู่ในปั...

พระเวสสันดรประทานช้างปัจจัยนาเคนทร์ ภาพเขียนสีน้ำมันโดย จักรพันธุ์ โปษยกฤต
ความรู้ทั่วไป

เทศน์มหาชาติ

พุทธศาสนิกชน ชาวไทยได้จัดให้มีขึ้นประจำปี สืบทอดเป็นประเพณีกันมาช้านาน จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตแบบไทยๆ ประเพณีเทศน์มหาชาติ จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตของคนไทย มาแต่อดีตจนปัจจุบันเพราะเป็นประ...

พระใหญ่ในเมืองไท่หยวน ประเทศจีน
ความรู้ทั่วไป

ประเทศจีนกับพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศจีนเมื่อ พ.ศ. ๖๑๐ ประมาณ พ.ศ. ๖๙๓ พระภิกษุอันสิเกา แห่งประเทศปาร์เธีย (ดินแดนประเทศอิหร่านปัจจุบัน) และพระภิกษุโลการักษ์แห่งประเทศแบกเตรีย (บางแห่งเรียกบักเตรีย คือประเทศอาฟกา...

ภาพจิตรกรรมฝาผนังทศชาติชาดก วัดสุวรรณาราม
บทความวิชาการ

พุทธวิธีการสื่อธรรมนิทานในทศชาติชาดก

๑. บทนำ“พุทธวิธีการสื่อธรรมนิทานในทศชาติชาดก” พระพุทธองค์ทรงเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ ดังที่ปราชญ์ได้ถวายพระนามว่าพระบรมศาสดา หรือ บรมครู ซึ่งแปลว่า พระศาสดาผู้ยอดเยี่ยม หรือผู้เป็นยอดของครู ในภาษาบาลีก็มีบท...

1 2 143
หน้า 1 ของ 143