สื่อธรรมะ

เสียงอ่านธรรม

เสียงอ่านหนังสือพระครูบาบุญชุ่ม เรื่อง ธรรมาอาลัย ในพ่อหลวงสุดดวงใจ

หนังสือเสียง ธรรมาอาลัย ในพ่อหลวงสุดดวงใจ เขียนโดย พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร แห่งวัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง ประเทศเมียนมาร์ เกจิดังล้านนา ผู้เป็นที่เคารพนับถือของชาวไทย ชาวลาว ชาวเมียนมาร์ ชาวจีน สิบส...

พุทธศาสนสถาน

วัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงใหม่
วัดไทย

วัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงใหม่

วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดพระธาตุดอยกิจจิ) บ.พระธาตุ  ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดพระธาตุดอยกิจจิ) สมัยนั้น กำนันที่นั่นเล่าว่า บนดอยนี้เดิมเป็นที่รกร้าง แต่มีชาวบ้านเห็นเป็นแสง...

สังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์

หลวงพ่อเงิน
สังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์

หลวงพ่อเงิน

สังเขปประวัติหลวงพ่อเงิน วัดหิรัญญาราม (วัดวังตะโก) บางคลาน จ.พิจิตร หลวงพ่อเงิน หลวงพ่อเงิน ท่านเกิดเมื่อ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ...

ฟังธรรม

พระพุทธเจ้า

อสิตดาบส ทำนายมหาปุริสลักษณะพระราชกุมาร

ในครั้งนั้นมีดาบสผู้หนึ่งนามว่า กาฬเทวิล แต่มหาชนโดยทั่วไปเรียกว่า อสิตะ หรือ อสิตดาบส ผู้ซึ่งบำเพ็ญจนสำเร็จฌานสมาบัติ ๘ มีฤทธิ์มากอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ วันหนึ่งได้เหาะไปยังดาวดึงส์เทวโลก ได้ยินเหล่า...

ความรู้ในพระพุทธศาสนา

ปกิณกธรรม

แสงส่องใจ อันดับที่ ๑

รินรสพระธรรมแสดง แสงส่องใจ อันดับ ๑ ตนที่ฝึกดีแล้ว เป็นเครื่องยังชีวิตให้สว่าง พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก คำนำ ตามที่ องค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาส...

ปกิณกธรรม

ของจริง คือ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย

ทุกคนต้องทำงานในชีวิตประจำวันให้มีความสุข หายใจเข้าหายใจออกให้มีความสุข เสียสละ จะเอาแต่สอนนั่งสมาธิไม่ได้ เพราะเขาต้องทำมาหากิน ทุกคนต้องมีสติ สัมปชัญญะ หายใจเข้า หายใจออกให้มีความสุข บำเพ็ญอุเบกขาบา...

ปกิณกธรรม

ทุกอย่างมันผ่านไปตลอด – หลวงพ่อกัณหา

ทุกคนน่ะไม่เกิน ๑๐๐ ปีก็ต้องจากโลกนี้ไป ร่างกายของเรานี้ เราจะได้ความสุขจากการทานอาหาร พักผ่อน เปลี่ยนอิริยาบถเพียงเล็กน้อย แต่ว่ามันไม่ใช่ความสุขความดับทุกข์ของมนุษย์น่ะ ต้องอยู่ที่ใจสงบ ทำอย่างไรให้...

ปกิณกธรรม

ศีล สมาธิ ปัญญา ข้อปฏิบัติเพื่อออกจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง

คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้สรุปให้ย่นย่อเพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติได้ง่ายได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา คือข้อปฏิบัติเพื่อออกจากความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความพลัดพราก ออกจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้แก่การบรรลุถึงมรรคผลพระนิพพาน

ความรู้ทั่วไป

จุดมุ่งหมายแห่งนิกายมหายานและหีนยาน

หีนยาน หรือ นิกายใต้ เป็นฝ่ายรักษาของดั้งเดิม ตามที่มีมาในพระไตรปิฎก ธรรมวินัยแบ่งเป็นขั้นตอนกล่าวคือ วินัยศีล กำหนดให้รักษาตามเพศ ตามฐานะ ตามความสามารถเช่น ศีล ๕-๘-๑๐-๒๒๗ เป็นต้น สำหรับธรรมนั้น มีมาก...

1 2 131
หน้า 1 ของ 131