ประชาสัมพันธ์

กฐินพระราชทาน วัดจองคำ ๔ พ.ย. ๖๑

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ กลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ จํากัด (มหาชน) ขอเชิญร่วมถวายผ้ากฐินสามัคคีมหากุศล ผ้ากฐินพระราชทาน จาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อนําปัจจัยที่ได้จากบุญกฐินครั้งนี้ไปเป็นทุนการศึกษาและบำรุงสํานักศาสนศึกษาวัดจองคํา ในวันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วัดจองคํา พระอารามหลวง ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลําปาง

พระเทพปริยัติมงคล (หลวงปู่โอภาส โอภาโส)
พระเทพปริยัติมงคล (หลวงปู่โอภาส โอภาโส)

วัดจองคํา พระอารามหลวง โดยพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพปริยัติมงคลและคณะศิษยานุศิษย์ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี จึงได้จัดตั้งสํานักศาสนศึกษาวัดจองคําขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๗ เป็นระยะเวลากว่า ๒๔ ปี ได้มีการพัฒนาขึ้นตามลําดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม พระภิกษุและสามเณรของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจําจังหวัดลําปาง แห่งที่ ๑ วัดจองคํา สามารถสอบได้เป็นจํานวนมากในทุกๆ ปี และมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาจัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศ นับว่าตลอดระยะเวลาที่ดําเนินการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมมา ได้ผลเป็นที่น่าอนุโมทนายิ่งนัก เพื่อส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งจะต้องกระทําเพื่อธํารงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรยิ่งๆ ขึ้นไป อันจะเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญสืบไป

โรงเรียนพระปริยัติธรรมสาสนปชานุสนธิ์ วัดจองคำ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสาสนปชานุสนธิ์ วัดจองคำ

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ กลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ จํากัด (มหาชน) จึงขอเชิญทุกท่านร่วมบุญถวายผ้ากฐินสามัคคีมหากุศล ผ้ากฐินพระราชทาน(ประทาน) จาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อนําปัจจัยที่ได้จากบุญกฐินครั้งนี้ไปเป็นทุนการศึกษาและบํารุงสํานักศาสนศึกษาวัดจองคํา ในวันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วัดจองคํา พระอารามหลวง ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลําปาง

 • ประธานฝ่ายสงฆ์ พระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพปริยัติมงคล
 • ผ้ากฐินพระราชทาน อัญเชิญ โดย คุณประชุม มาลีนนท์

กําหนดการ

๐๙.๐๐ น.

 • คณะเจ้าภาพศรัทธาญาติโยม และคณะศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ พร้อมกันที่มณฑลพิธี (ศาลานพมุตตมานุสรณ์ฯ)
 • ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 • ทําพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน
 • พระสงฆ์ทํากฐินกรรม
 • ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมในพิธีถวายเครื่องพระกฐิน
 • พระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพปริยัติมงคล เจ้าอาวาส, เจ้าสํานักศาสนาศึกษาวัดจองคํา พระอารามหลวง กล่าวอนุโมทนา
 • ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมในพิธีถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์
 • พระสงฆ์อนุโมทนา
 • ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ-สามเณร
 • เชิญแขกผู้มีเกียรติและศรัทธาสาธุชนรับประทานอาหารพร้อมกัน
 • เสร็จพิธี

สามารถร่วมบุญผ่าน

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี วัดจองคํา (ทอดกฐิน)

ธนาคารทหารไทย สาขาพะเยา บัญชีเลขที่ 364-2-60807-3

พระมหาเจดีย์พุทธคยา ณ วัดจองคำ ลำปาง
แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น