สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ในฐานะที่เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เปิดเผยว่าขอเชิญชวนประชาชนร่วมถวายความอาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามมติมส. สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาถวายความอาลัยได้ ขอให้เพียงตั้งใจทำความดีตามรอยเบื้องยุคลบาท ก็สามารถน้อมนำมาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ได้เช่นกัน พร้อมกันนี้ยังสามารถทำบุญสังฆทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ได้เช่นเดียวกัน

คำถวายสังฆทานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ หน)

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ ปะระมินทะมะหาภูมิพะละอะตุละเตชะมะหาราชัสสะ เจวะ อัมหากัญจะ ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายภัตตาหาร พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับภัตตาหารพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย และแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ด้วย ตลอดกาลนาน เทอญฯ

คำถวายสังฆทานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำถวายสังฆทานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คาถาอุทิศถวายส่วนกุศลเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

ยนฺทานิ เม กตํ ปุํ
บุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้ว ณ กาลบัดนี้

เตนาเนนุทฺทิเสน จ
เพราะบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำ ณ กาลบัดนี้นั้นด้วยเพราะความอุทิศส่วนบุญอันนี้นั้นด้วย

ยา กาจิ กุสลา มฺยาสา
ความปรารถนาอันใดอันหนึ่งที่เป็นกุศลของข้าพเจ้า

สุเขน สิชฺฌตํ สทา
จงสำเร็จโดยง่ายทุกเมื่อ

ปรมินฺทมหาราชา
ขอพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาคี โหตุ ว ปตฺติยา
จงทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งปัตติทานของข้าพเจ้าทั้งหลาย

เขมปฺปททจ ปปฺโปตุ
จงถึงซึ่งบทอันเกษม คือ พระนิพพาน

ตสฺสาสา สิชฺฌตํ สุภา.
ขอความปรารถนาที่ดีงามของพระองค์ทั้งปวงนั้นจงสำเร็จเถิด.

สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นผู้แต่ง

คาถาอุทิศถวายส่วนกุศลเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
คาถาอุทิศถวายส่วนกุศลเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

ที่มา : มติชน ออนไลน์