ขอเชิญดาวน์โหลด หนังสือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ หนังสือ ๙๙ พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์

คำนำ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมอย่างแน่วแน่ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความกินดีอยู่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีของพสกนิกร และความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนของประเทศชาติ พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ในโอกาสต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต บนความพอเพียงพอดีและมีภูมิคุ้มกันแก่ชีวิต และเพื่อให้อาณาประชาราษฎร์ได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข นับเป็นบุญของปวงชนชาวไทยทั้งหลายที่ได้เกิดมาภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐที่มีสายพระเนตรยาวไกลและมีพระราชจริยาวัตรอันงดงาม ทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ พสกนิกรไทยต่างจงรักภักดี เคารพสักการะ เทิดทูนไว้เป็นพ่อแห่งแผ่นดิน และสถิตแนบแน่นในดวงใจปวงชนชาวไทยชั่วนิรันดร์ เมื่อศุภสมัยสำคัญเนื่องในพระองค์เวียนมาทุกครั้ง พสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างสมานฉันท์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงภิญโญยิ่งเสมอมา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ นับเป็นวันแห่งความวิปโยคที่พสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ โศกสลดโทมนัสเกินกว่าจะพรรณนา ประหนึ่งถูกสายฟ้าฟาด หัวใจคนไทยทุกดวงแตกสลาย เมื่อข่าวเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวาง เสียงร่ำไห้ระงมไปทั่วปฐพี และความเศร้าอาดูรนี้จะยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจประชาชนชาวไทยตลอดไป

รัฐบาลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ จึงจัดพิมพ์หนังสือ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยบันทึกพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ ตลอดการครองสิริราชสมบัติ ๗๐ ปี พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อเป็นกตัญญุตาบูชาถวายราชสักการะ และเผยแพร่พระเกียรติคุณอันล้ำเลิศให้ขจรขจายแผ่ไพศาลไปทั่วโลก

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี