ประชาสัมพันธ์

ธรรมโอวาท เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบธรรมโอวาท เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

ธรรมโอวาทเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันที่สำคัญยิ่ง ของปวงชนชาวไทย เพราะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และทางราชการ ได้ประกาศให้เป็นวันแม่แห่งชาติ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นที่รัก เคารพ เทิดทูน ของพสกนิกรปวงชนชาวไทย ทุกหมู่เหล่า เพราะพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและพระศาสนาเป็นอเนกประการ พระองค์เป็นคู่พระบารมี แห่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงร่วมสุขร่วมทุกข์ ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปทั่วทุกหนแห่งบนผืนแผ่นดินไทยนี้

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเปี่ยมด้วยพระราชศรัทธาปสาทะ ทรงสดับพระธรรมเทศนาในพระอารามต่างๆ อยู่เนืองนิตย์ ทรงสละพระราชทรัพย์สร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ ณ จังหวัดกาญจนบุรี อันเป็นที่ประจักษ์อยู่

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

ดังนั้น เมื่อถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี อันเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พสกนิกรปวงประชาชาวไทย จึงมีความโสมนัส จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเป็นการใหญ่ ทั่วทั้งราชอาณาจักร น้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อกล่าวถึงคำว่า “แม่” ไม่ว่าจะเป็นคำพูดของมนุษย์ชาติใดภาษาใด เป็นคำศักดิ์สิทธิ์ มีมนต์ขลัง มีความหมายกินใจอย่างลึกซึ้งมากที่สุด เพราะทุกคนย่อมมี “แม่” เป็นผู้ให้กำเนิด ในทางพระพุทธศาสนา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องและทรงตอบแทนพระคุณของพระมารดา ด้วยการนำธรรมะที่สูงที่สุดที่พระองค์ทรงค้นพบ ไปโปรดพระมารดาบนสวรรค์ ให้พระมารดาได้รับสิ่งที่ดีที่สุด เป็นแบบอย่างอันงดงามแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

ขอเชิญชวนสาธุชนทั้งหลาย ได้รำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของแม่ แล้วปรนนิบัติดูแลแม่ อย่าให้ขาดตกบกพร่อง ทำดีให้แม่ภูมิใจ ชวนแม่สร้างความดีร่วมกัน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และนับตั้งแต่วันนี้ ขอท่านทั้งหลาย ให้ระลึกถึงแม่ทุกวัน ชวนกันรักษาศีล ๕ ให้ครอบครัวมีความสุข นำพาสังคม และประเทศชาติไปสู่ความปรองดอง สมานฉันท์ และสันติสุข โดยทั่วกันเทอญ.

ขอถวายพระพร
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ http://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=9431:2014-07-31-13-51-58&catid=25:2008-09-16-16-33-35&Itemid=219

ธรรมโอวาท เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
ธรรมโอวาท เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น