ประชาสัมพันธ์

ประเทศไทยจัดวิสาขโลก ครั้งที่ ๑๕ เชิดชูกษัตริย์นักพัฒนา

คณะกรรมการสมาคม วิสาขบูชาโลก และกรรมการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ จาก ๑๘ ชาติ นำโดย พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. ประธานกรรมการสมาคมฯ ได้ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๕ โดยที่ประชุมมีมติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยได้กำหนดหัวข้อหลักในการจัดงานเน้นพระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์ (Buddhist Contribution to Human Development)

พระมหากษัตริย์นักพัฒนา

พระพรหมบัณฑิตกล่าวว่า “องค์การสหประชาชาติ ได้เคยถวายรางวัลสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะ “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา” ในปี ๒๕๔๙ นับเป็นครั้งแรกที่องค์การสหประชาชาติ ได้จัดทำรางวัลเกียรติยศขึ้น เพื่อมอบให้กับบุคคลดีเด่นที่อุทิศตนตลอดช่วงชีวิต และสร้างคุณค่าของผลงานเป็นที่น่าประจักษ์และคุณูปการที่ผลักดันความก้าวหน้าในการพัฒนามนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างเสริมขีดความสามารถให้กับประชาชน ผ่านการศึกษา การขยายโอกาสและทางเลือก ซึ่งเป็นการสร้างเสริมขีดความสามารถแก่ปัจเจกชน ที่จะเลือกให้มีชีวิตยืนยาวด้วยการมีสุขพลานามัยที่แข็งแรง มีความรู้และความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาคนเพื่อให้คนเป็นศูนย์กลาง โดยมุ่งพัฒนาความเติบโตทางเศรษฐกิจและอย่างยั่งยืน สิทธิมนุษยชนและความมั่นคงในชีวิต และความเท่าเทียม”

“จากกษัตริย์นักพัฒนาสู่การถอดบทเรียนเป็นศาสตร์พระราชา จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้คณะกรรมการสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้ประเด็นดังกล่าวเป็นหัวข้อหลักในการจัดพิธีเฉลิมฉลงวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๕ ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานครั้งนี้ และมีองค์กรพระพุทธศาสนาจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน โดยที่ประชุมได้มีมติจัดงานตั้งแต่วันที่ ๒๕ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในการจัดงาน ทั้งนี้ จะมีการเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑” พระพรหมบัณฑิตกล่าวเสริม

สำหรับการจัดงานเฉลิมฉลองครั้งนี้ ได้มีการประชุมวิชาการนานาชาติแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม คือ (๑) พระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์ (Buddhist Contribution to Human Development) (๒) การศึกษาเชิงพุทธกับการเสริมสร้างพลังของเยาวชน Empowering youth through Buddhist Education (๓) การอนุรักษ์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในโลกที่เชื่อมโยงกัน (Preservation Cultural Identity in Inter-Connected World) และ (๔) พระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสวัสดิการสังคม (Engaged Buddhist for Social Welfare) พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้เชิญนักวิชาการที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก มานำเสนอประสบการณ์ทำงานมานำเสนอในเวทีของการเฉลิมฉลองครั้งนี้ด้วย

ฟรี! พระไตรปิฏก ฉบับสากล ภาษาไทย

เนื่องในมหกรรมเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ๒๕ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สิ่งหนึ่งที่ชาวพุทธกำลังตั้งใจรอคอย คือ “พระไตรปิฎกฉบับสากลภาษาไทย” โดยจะมอบฟรีเป็นธรรมบรรณาการในมหกรรมเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ที่ตึก มวก. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ หลักกิโลเมตรที่ ๕๕ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่มเท่านั้น

ลงทะเบียนรับพระไตรปิฏก ฉบับสากล ภาษาไทย ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ https://goo.gl/jYYbyM

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานวิสาขบูชาโลก ๒๐๑๘
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานวิสาขบูชาโลก ๒๐๑๘
โปสเตอร์วิทยากรในงานวิสาขบูชาโลก ๒๐๑๘
โปสเตอร์วิทยากรในงานวิสาขบูชาโลก ๒๐๑๘

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.vesak.org/program

แสดงความคิดเห็น
ดร. ณิชชา จุนทะเกาศลย์
รักธรรมชาติและการท่องเที่ยว สนใจเรียนรู้ ศาสนา วัฒนธรรม เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน เผยแพร่ธรรม ตามแนวทางแห่งพระพุทธองค์

แสดงความเห็น