ประชาสัมพันธ์

วัดจองคำฯ ฉลองปริญญาบัตร พัดยศ ปธ.๙ ประโยค

เมื่อวันที่ ๑๐​ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำจังหวัดลำปางที่ ๑ วัดจองคำ พระอารามหลวง มีการจัดพิธีฉลองปริญญาบัตร พัดยศ เปรียญธรรม แบบเรียบง่าย ให้กับพระภิกษุสามเณรของโรงเรียน ที่สอบผ่านสนามหลวงได้มากถึง ๑๑๐ รูป

พระเทพปริยัติมงคล หรือ หลวงปู่โอภาส โอภาโส เจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวง จัดพิธีฉลองความสำเร็จให้กับลูกศิษย์ที่เป็นพระภิกษุสามเณร ซึ่งเล่าเรียนอยู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำจังหวัดลำปางที่ ๑ ของวัดจองคำ ที่สามารถสอบสนามหลวง คือการสอบไล่วัดความรู้พระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ไทย ทั้งเปรียญธรรม ๙ ประโยค, เปรียญธรรม ประโยค ๑ – ๒ ถึง ป.ธ. ๘ ได้ถึง ๑๑๐ รูป มากเป็นอันดับ ๑ ในเขตภาคเหนือ โดยปีนี้มีสามเณรสอบเปรียญธรรม ๙ ประโยคได้ ๒ รูป และมีพระสงฆ์ที่เป็นทั้งลูกศิษย์ของหลวงปู่ และเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมของโรงเรียน ได้รับปริญญาศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตด้วย โดยพิธีฉลองปริญญาบัตร พัดยศ เปรียญธรรม ครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบง่าย คือมีการประกาศเกียรติคุณและสวดมนต์ให้ศีลให้พร แล้วประพรมน้ำพระพุทธมนต์เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

ซึ่งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำจังหวัดลำปางที่ ๑ วัดจองคำ เปิดทำการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ๓๘ รูป เป็นสามเณรหลวง ๒๓ รูป สำหรับการสอบบาลีสนามหลวงนั้นมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยทุกวันนี้ได้ปรับหลักสูตรการศึกษาบาลีสนามหลวงทั้งหมด ให้ใช้หลักสูตรของมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นหลัก

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น