ประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท วันแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท วันแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท วันแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

สมเด็จพระสังฆราช ถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ขอให้ทรงพระเกษมสำราญ แนะคนไทยสามัคคีมีเมตตาต่อกันชาติจะเกิดสุข

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาท เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ความว่า

สันติสุขของสังคมและประเทศชาติ จะเกิดมีได้ก็ด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียงของคนในสังคมและในชาติ โดยต่างมีเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม ต่อกัน ทั้งนี้ก็โดยมีความสงบสุขของชาติบ้านเมืองเป็นเป้าหมาย และทั้งนี้ก็โดยที่ทุกคนต้องพยายามกระทำสร้างสรรค์ด้วยความสามัคคีอย่างเต็มกำลัง นอกจากตนเองของทุกคนแล้ว ไม่มีใครจะมาช่วยได้ ดังพระพุทธสุภาษิตที่ว่า สมคฺคานํ ตโป สุโข ความเพียรของผู้พร้อมเพรียงกันให้เกิดสุข

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ก็ทรงดำเนินตามหลักธรรมด้วยทรงมุ่งสร้างสันติสุขให้แก่สังคมและประเทศชาติ เนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ขอถวายพระพรชัยมงคล ขออำนาจพระรัตนัตตยาธิคุณ พระราชกุศลบารมิตาธรรม อภิบาลรักษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ทรงพระเกษมสำราญนฤมงคล ทรงพระเจริญด้วยพระพรมงคลทั้งปวง เสด็จสถิตเป็นที่ร่มเย็นสุขสมบูรณ์ ตลอดกาลนาน. ขอถวายพระพร

ที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น