ประชาสัมพันธ์

พุทธคยา หนึ่งในสี่สังเวชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา ...

ยังมีอีกโครงการทำบุญ ที่ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมหล่อพระพุทธรูปปางนาคปรก หน้าตัก ๖๑ นิ้ว ที่จะจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวงในวันวิสาขบูชา ๒๙ ...

ขอเจริญพร สาธุชนพี่น้องชาวไทยทุกท่าน บัดนี้ ถึงวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ เป็นที่ยินดีชื่นใจของประชาชนคนทั้งหลาย ในความเป็นจริง วันขึ้นปีใหม่ เป็นแต่เพียงสมมติหมายให้รู้ว่า ...

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบธรรมโอวาท เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ...

พุทธคยา หนึ่งในสี่สังเวชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา ...

ยังมีอีกโครงการทำบุญ ที่ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมหล่อพระพุทธรูปปางนาคปรก หน้าตัก ๖๑ นิ้ว ที่จะจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวงในวันวิสาขบูชา ๒๙ ...

ขอเจริญพร สาธุชนพี่น้องชาวไทยทุกท่าน บัดนี้ ถึงวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ เป็นที่ยินดีชื่นใจของประชาชนคนทั้งหลาย ในความเป็นจริง วันขึ้นปีใหม่ เป็นแต่เพียงสมมติหมายให้รู้ว่า ...

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบธรรมโอวาท เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ...

ประวัติพิธีสวดมนต์ข้ามปี (โดย พระวิจิตรธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร) การสวดมนต์ข้ามปีหรือสวดมนต์ปีใหม่ อนุวัติตามประเพณีนิยมการสวดมนต์ขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่เดิม ที่เรียกว่า “สงกรานต์” ...

เนื่องในโอกาสถวายพระเกียรติ รำลึกบูชาแด่พระสังฆบิดร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงเป็นพระประมุขแห่งสงฆ์ ...

แถลงการณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เรื่อง พระอาการประชวรของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขณะประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ ๙ วันนี้ ...

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีมหากุศล ณ วัดใหม่ปลายห้วย ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๑) เพื่อนำปัจจัยไปดำเนินการก่อสร้างตึกมะเร็งรังสีวิทยา อาคารอาพาธสงฆ์ ...

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระวรธรรมคติ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ขอให้พุทธศาสนิกชนน้อมใจรำลึกถึงพระรัตนตรัย ให้ช่วยปกป้องรักษาได้มีชีวิตอย่างปลอดภัยเป็นสุข นำพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสั่งสอน ...

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาท เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๕๖ ขอให้ชาวพุทธปฏิบัติธรรมให้รู้จริง ...

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระโอวาทวันมาฆบูชา ปี ๒๕๕๖ ให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยน้อมนำคำสอนของพุทธองค์มาบริหารจัดการชีวิตให้งดงามตามหลักศีล สมาธิ ปัญญา นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ...
ดูเพิ่มเติม