ประชาสัมพันธ์

เวทีคนดีศรีศาสนา ธรรมสมโภช ๑๐๐ ปี หลวงพ่อปัญญา ๑๐๕ ปี หลวงพ่อพุทธทาส

วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนรถไฟ) นิทรรศการ“ภาพพิศเจริญ ชุด ๒” กับอมตธรรมแห่งสองศรีพระศาสนา (พุทธทาสภิกขุ-ปัญญานันทภิกขุ) โดย กลุ่ม สห+ภาพ ชุมชนคนรักการถ่ายภาพ

วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

๑๒.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.กิจกรรม“เวทีคนดีศรีศาสนา”
๑๓.๐๐ น.พล.อ.ต.นพ.บุญเลิศ จุลเกียรติ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพล
บรรยายเรื่อง “พรหมวิหารธรรม…ธรรมแห่งความเป็นสากล”

วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

๑๒.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.กิจกรรม“เวทีคนดีศรีศาสนา” เสวนาประกอบนิทรรศการ“ภาพพิศเจริญ ชุด ๒” เรื่อง “ศิลปะการถ่ายภาพ กับ การถ่ายทอดธรรม” โดย กลุ่ม สห+ภาพ ชุมชนคนรักการถ่ายภาพ (อาทิ สงคราม โพธิ์วิไล สมปอง ดวงไสว เกรียงไกร ไวยกิจ ธีรภาพ โลหิตกุล ฯลฯ) ร่วมเสวนาโดย พระมหาบุญชู ฐิตปุญฺโญ ผู้บันทึกภาพท่านอาจารย์พุทธทาสและหลวงพ่อปัญญานันทะ พยนต์ พงศ์ธีรภาพ ผู้บันทึกภาพหลวงพ่อปัญญานันทะ เมตตา อิศราภรณ์ ผู้บันทึกภาพหลวงพ่อปัญญานันทะ

วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

๐๙.๐๐ น.สวดมนต์ทำวัตรเช้า
๐๙.๓๐ น.ปาฐกถาธรรม โดย พระธรรมวิมลโมลี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ เจ้าคณะภาค ๑๗
๑๐.๑๕ น.พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
๑๑.๐๐ น.ถวายภัตตาหาร
๑๑.๔๕ น.รับประทานอาหาร
๑๒.๐๐ น.ขับเสภา อาจริยบูชาพระพรหมมังคลาจารย์ โดย อ.ธนกฤต อกนิษฐ์ธาดา
๑๒.๑๕ น.แนะนำ ตราไปรษณียากรที่ระลึก “๑๐๐ ปี ชาตกาล ปัญญานันทภิกขุ” และ ตราไปรษณียากรที่ระลึก “๑๑๑ ปี ชาตกาล ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์” โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
๑๒.๓๐ น.ทอล์คโชว์ เรื่อง “หลวงพ่อ…ผู้ให้ปัญญา” โดย ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์
๑๓.๓๐ น.อภิปรายเรื่อง “ปลุกตน-ปลุกคน…ให้รู้-ตื่น-เบิกบาน” โดย พระราชปฏิภาณมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและประธานองค์การเผยแผ่ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระมหาทวีป กตปุญฺโญ ประธานสงฆ์สำนักสงฆ์แทนวันดีเจริญสุข เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พระครูใบฎีกามณเฑียร มณฺฑิโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) จ.สุราษฎร์ธานี อ.ธนกฤต อกนิษฐ์ธาดา ดำเนินการอภิปราย
๑๕.๔๕ น.โครงการ “กตัญญูกตเวทีสองศรีพระศาสนา” มอบรางวัลแก่ผู้ชนะประกวดวาดภาพและเรียงความ ระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา และมอบทุนสนับสนุนองค์กรพัฒนาชุมชนโดยอาศัยหลักธรรมทางพุทธศาสนา กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จังหวัดจันทบุรีและระยอง

วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนรถไฟ)

๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.“ราตรีกตัญญูกตเวทีสองศรีพระศาสนา” สนทนา-ดนตรี-เวทีธรรม โดย พระครูสังฆกิจพิมล / ดินป่า – ณพา จีวัน / มีสุข แจ้งมีสุข

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ณ เสถียรธรรมสถาน ซอยวัชรพล รามอินทรา กรุงเทพมหานคร

๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.อาจริยบูชา“สองศรีพระศาสนา” – สนทนา-ดนตรี-เวทีธรรม โดย พระประสงค์ ปริปุณฺโณ / แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต / ดินป่า-ณพา จีวัน / ช่อผกา วิริยานนท์

วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ณ วัดพุทธปัญญา อ.เมือง จ.นนทบุรี

๐๙.๐๐ น.สวดมนต์แปล และ อาจริยบูชา“สองศรีพระศาสนา”
๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.สนทนาภาษาธรรม เรื่อง “แกะรอย…พุทธปัญญา” โดย พระครูมงคลภาวนานุศาสก์ / พระครูสังฆกิจพิมล / อ.สมสวาท วิชชุโรจน์ / อ.สุชาดา ชมธวัช

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ณ วัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

๐๙.๐๐ น.สวดมนต์แปล และ อาจริยบูชา“สองศรีพระศาสนา”
๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.สนทนาภาษาธรรม เรื่อง “อยู่ด้วยปัญญา…ปัญหาไม่มี” โดย พระครูสังฆกิจพิมล / รศ.มนตรี ค้ำชู / รศ.บุญนำ ทานสัมฤทธิ์ / อ.ลัดดาวัลย์ แก้วสว่าง

วันเสาร์ที่ ๒๘ – วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

งานธรรมสมโภช “๒ วันกตัญญูกตเวทีสองศรีพระศาสนา” ๑๐๐ ปี ชาตกาลปัญญานันทภิกขุ และ ๑๐๕ ปี ชาตกาลพุทธทาสภิกขุ

วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๐ น.พิธีกร สรวิชญ์ สุบุญ (หมอก้อง) กล่าวความเป็นมา
๑๑.๑๐ – ๑๑.๒๐ น.“น้องมายด์” นักเล่านิทานวัยเยาว์ ผู้นำธรรมะผสมกับปัจจุบันขณะอย่างลงตัว
๑๑.๒๐ – ๑๒.๐๐ น.“เพลง ผู้หญิง และธรรมะ” โดย คุณแม่เล็ก (ทิพวรรณ ทิพยทัศน์) มูลนิธิอาศรมมาตา
๑๒.๐๐ – ๑๒.๕๐ น.“ธรรมวิถี – อ่านบทกวีและคีตา โดย อาจารย์เจริญ กุลสุวรรณ (ทยาลุ) และครอบครัว
๑๒.๕๐ – ๑๓.๕๐ น.อภิปราย “การเลี้ยงลูกให้เข้าถึงหัวใจของพุทธศาสนา” โดย อาจารย์ฟูเฟื่อง อินทรสมบัติ และการแสดงจากเด็กๆ โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวน
๑๔.๓๐-๑๘.๐๐ น.คอนเสิร์ต “โลกรอดเพราะกตัญญู” โดย จีวันแบนด์ พร้อมด้วยศิลปินกตัญญูมากมาย
๑๒.๕๐ – ๑๓.๕๐ น.อภิปราย “การเลี้ยงลูกให้เข้าถึงหัวใจของพุทธศาสนา” โดย อาจารย์ฟูเฟื่อง อินทรสมบัติ และการแสดงจากเด็กๆ โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวน

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๐ น.พิธีกร สรวิชญ์ สุบุญ (หมอก้อง) กล่าวความเป็นมา
๑๐.๑๐ – ๑๑.๐๐ น.“ถ้าไม่มีท่านทั้งสอง ก็ไม่มีเรา” เสวนาโดย คุณวิโรจน์ ศิริอัฐ คุณสัมพันธ์ ก้องสมุทร คุณนิคม เจตน์เจริญรักษ์
๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๐ น.“น้องมายด์” นักเล่านิทานวัยเยาว์ ผู้นำธรรมะผสมกับปัจจุบันขณะอย่างลงตัว
๑๑.๑๐ – ๑๑.๓๐ น.เดี่ยวไมโครโฟน โดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.“โลกรอดเพราะกตัญญู” โดย อ.ผาณิต กันตามระ และ อ.สุรวงศ์ วัฒนกูล
๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.รายการแสดงธรรมน้อมนำจิตประจำปีที่ ๕ โดย พระครูใบฏีกามณเฑียร มณฺฑิโร สวนโมกขพลาราม, พระครูสังฆกิจพิมล วัดชลประทานรังสฤษฏ์, พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ วัดบางปลากด
๑๔.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.คอนเสิร์ต “โลกรอดเพราะกตัญญู” โดย จีวันแบนด์ พร้อมด้วยศิลปินกตัญญู :-
แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต / เพลงจากหมู่บ้านพลัม / สุนทรี เวชานนท์ / ลานนา คัมมินส์ / มีสุข แจ้งมีสุข / พล ตัณฑเสถียร / อนุรุธ ว่องวานิช / อิสริยา คูประเสริฐ / นุภาพ สวันตรัจฉ์ / วิลิต เตชะไพบูลย์ / โมนิก้า เมอลเลอร์ / มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ / กุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์ / ศันสนีย ศีตะปันย์ เมอลเลอร์ / วงมาแตร์เดอีออร์เคสตร้า / ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง / วีระพงษ์ ทวีศักดิ์ / จีวันจูเนียร์ / เป้ สีน้ำ ฯลฯ

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ๐๘๗ ๕๙๕ ๕๖๑๙ / ๐๘๔ ๙๒๕ ๖๑๕๕ / ๐๘๗ ๕๙๑ ๖๙๙๕ / ๐๘๖ ๕๖๓ ๓๓๓๕

E-mail : tortow2005@yahoo.com

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น