สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหมฺคุตฺโต)

เว็บไซต์พุทธะ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ บริษัทมาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด ขอเชิญร่วมโครงการปฏิบัติธรรมและฟังธรรมรายการ “ธรรมะคือคุณากร” ปีที่ ๕ ครั้งที่ ๓๐ ในหัวข้อ "ธรรมดี...เพื่อชีวีงาม" โดยสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหมฺคุตฺโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒ (ตึกข่าว) ถนนพระราม ๔ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ

๑๗.๐๐ - ๑๗.๕๐ น. ลงทะเบียน
๑๗.๓๐ - ๑๗.๕๐ น. ผู้เข้าร่วมงาน พร้อม ณ ห้องประชุมชั้น ๘
๑๘.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. ธรรมบรรยาย "ธรรมดี...เพื่อชีวีงาม"
๑๙.๓๐ - ๑๙.๔๕ น. จบงาน
  ผู้ร่วมงานเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โปรดสอบถามและสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่
เว็บไซต์พุทธะ โทรศัพท์ ๐-๒ ๒๖๒-๓๓๓๓ ต่อ ๑๐๔๖, ๑๐๖๔

แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ธรรมะคือคุณากร ปีที่ ๕ ครั้งที่ ๓๐"