พระอาจารย์ ดร.อนิล ธมฺมสากิโย (ศากยะ)

เว็บไซต์พุทธะ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ บริษัทมาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด ขอเชิญร่วมโครงการปฏิบัติธรรมและฟังธรรมรายการ “ธรรมะคือคุณากร” ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ ในหัวข้อ "ส่องโลก...ส่องธรรม" โดยพระอาจารย์ ดร.อนิล ธมฺมสากิโย (ศากยะ) ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร และ รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒ (ตึกข่าว) ถนนพระราม ๔ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ

๑๗.๐๐ - ๑๗.๕๐ น. ลงทะเบียน ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒ (ตึกข่าว)
๑๗.๓๐ - ๑๗.๕๐ น. ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น ๘
๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ธรรมปฏิบัติและธรรมบรรยาย โดย
  พระอาจารย์ ดร. อนิล ธมฺมสากิโย
๒๐.๐๐ - ๒๐.๑๕ น. ถาม-ตอบ (ถ้ามี) / จบงาน
๒๐.๑๕ น. ผู้ร่วมงานเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โปรดสอบถามและสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่
เว็บไซต์พุทธะ โทรศัพท์ ๐-๒ ๒๖๒-๓๓๓๓ ต่อ ๑๐๔๖, ๑๐๖๔

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ธรรมะคือคุณากร ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕"