ความรู้ทั่วไป

มหาทาน ๕ และ พุทธพจน์

มหาทาน ๕ ทานที่ยิ่งใหญ่ ลงทุนน้อย ได้ผลมาก มี ๕ ประการ คือ

  1. งดเว้นจากปาณาติบาต คือ เว้นจากฆ่าสัตว์ เท่ากับให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตสัตว์ทั้งหลาย
  2. งดเว้นจากอทินนาทาน คือเว้นการลักทรัพย์เท่ากับให้ความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของผู้อื่น
  3. งดเว้นกาเมสุมิจฉาจาร คือ เว้นประพฤติผิดในกาม เท่ากับให้ความบริสุทธิ์กับภรรยา, ธิดา ของตนเองและผู้อื่น
  4. งดเว้นจากมุสาวาท คือเว้นพูดปด พูดไม่จริง เท่ากับให้ความจริงแก่ผู้อื่น
  5. งดเว้นจากสุรา-เมรัย ไม่เสพ ไม่ดื่ม เท่ากับให้ความปลอดภัยแก่ตนเองและผู้อื่น

พุทธพจน์ ในการสมาทานศีล ๕ รักษาศีล ๕ ไว้ได้นั้น ภูมิจิตจะยกขึ้นสู่โสดาปัตติผล พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า “แม้ เพียงโสดาปัตติผลเท่านั้นยังประเสริฐกว่าความเป็นเอกราชในแผ่นดิน ประเสริฐกว่าการกำเนิดเป็นเทพในสวรรค์ ประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวง เมื่อเป็นดังนี้ จะกล่าวไปใยถึง อรหัตผล เล่าว่ามีผลเลิศเพียงใด” พระพุทธองค์เทศนาให้พระเจ้าอชาติศัตรูฟัง..ภายหลังพระราชบิดาและพระราชมารดา สิ้นพระชนม์แล้ว ได้ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกในการสังคยานา ร้อยกรอง พระธรรมวินัยครั้งแรก ภายหลังพุทธปรินิพพาน เมื่อศีล ๕ ทำให้ผู้ประพฤติประเสริฐกว่าเทพในสวรรค์ประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้ง ปวง เราควรจะสมาทานศีลห้ารักษาศีลห้าไว้ให้ได้ เมื่อสิ้นอายุขัยแล้วจะได้ไปอุบัติในโลกสวรรค์ ในเทวภูมิ ๖ ภูมินั้น ด้วยกำลังอำนาจของศีล

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น