ปกิณกธรรม

จะรู้ได้อย่างไร? ว่าได้ใส่บาตรกับ “พระสงฆ์ที่แท้จริง”

ต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่าในปัจจุบันข่าวคราวของพระปลอม หรือผู้ที่อาศัย “ผ้าเหลือง” กระทำเรื่องอันมิใช่กิจของสงฆ์ที่พึงกระทำนั้นมีอยู่มากมาย บางเรื่องก็รุนแรงต่อความรู้สึกของผู้คนในสังคมซึ่งเป็นชาวพุ...

ความสุขคือเราเดินตามอริยมรรค

ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ข้าราชการ เกษตรกร เกษตรกรรม พ่อค้า ประชาชน ทั้งในประเทศต่างประเทศ ได้น้อมสำนึกถึงพระคุณอันประเสริฐขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ที่พระบริสุ...

งานคือการบำเพ็ญบารมี ๑๐ ทัศ

ส่วนใหญ่คนเรามันสมาธิสั้น อากาศร้อนก็ไปตามอากาศร้อน อากาศหนาวก็ไปตามอากาศหนาว ทุกสิ่งทุกอย่างมันไปตามน่ะ เราก็มีความสุขในการหายใจเข้าออกซิเจนเข้าร่างกาย หายใจออกสบายอย่างนี้ ทำงานมีความสุข ถ้าไม่ทำงาน...

หายใจเข้าให้มีความสุข หายใจออกให้สบาย

ถ้าเราไม่ตามพระพุทธเจ้า ไม่ตามในหลวงเราก็ต้องคางเหลืองแน่...เห็นด้วยมั้ย ชีวิตของเรานี่น่ะ ตื่นขึ้นมาต้องเอาศักยภาพแห่งความเป็นมนุษย์ออกมาใช้ ความขยัน ความอดทน ความรับผิดชอบ ระดมเอามาใช้ ใหม่ๆ มันก็เค...

ของจริง คือ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย

ทุกคนต้องทำงานในชีวิตประจำวันให้มีความสุข หายใจเข้าหายใจออกให้มีความสุข เสียสละ จะเอาแต่สอนนั่งสมาธิไม่ได้ เพราะเขาต้องทำมาหากิน ทุกคนต้องมีสติ สัมปชัญญะ หายใจเข้า หายใจออกให้มีความสุข บำเพ็ญอุเบกขาบา...

ความสุขความดับทุกข์ของมนุษย์อยู่ที่ไม่มีกิเลส

ไม่เกิน ๑๐๐ ปีทุกคนก็ต้องจากโลกนี้ไป คนเราทุกคนถือว่าเกิดมานี้เพื่อมาทำความดี มาสร้างบารมี มาสร้างคุณธรรม เพื่อมรรค เพื่อผล เพื่อพระนิพพาน เพื่อตัดภพตัดชาติโดยเฉพาะ มาเดินตามรอยพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า...

โอวาทวันมาฆบูชา ๒๕๖๑ หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

วันนี้เป็นวันมาฆปุณมีประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ พุทธบริษัททั้งในประเทศต่างประเทศได้เอ่วันนี้เป็นวันระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วันมาฆบูชาเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่มีองค์ปร...

ธรรมะเป็นธรรมชาติอยู่ในชีวิตประจำวัน

เราต้องให้มีความสุขในการทำงาน งานคือความสุขนะ งานคือการเสียสละนะ งานคือความอดทนนะ งานคือความรับผิดชอบน่ะ เราทำงานเราได้สร้างบารมี เราจะฟุ้งซ่านไปทำไม ธรรมะเป็นธรรมชาติอยู่ในชีวิตประจำวัน เราคิดดีๆ ก็เ...

ศีล สมาธิ ปัญญา ข้อปฏิบัติเพื่อออกจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง

คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้สรุปให้ย่นย่อเพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติได้ง่ายได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา คือข้อปฏิบัติเพื่อออกจากความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความพลัดพราก ออกจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้แก่การบรรลุถึงมรรคผลพระนิพพาน

ความอดทนคือความสุข

ความอดทนคือความสุข ถ้าเราไม่อดทน เราก็ทำบาปทำกรรม ความอดทนนั้น ถึงเป็นความสุขน่ะ ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็เข้าใจว่าความอดทนนั้นคือความทุกข์

สมาธิมันสั้น เพราะพากันตามกิเลสกัน

ทุกท่านทุกคนน่ะสมาธิมันสั้น เพราะเราพากันตามกิเลสกัน ต้องพากันมามีสติสัมปชัญญะอยู่กับเนื้อกับตัว ถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะอยู่กับเนื้อกับตัวน่ะ สิ่งที่เป็นอดีต เค้าก็จะอ่อนกําลังลงจนสงบลงได้ในที่สุด

ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะ สิ่งที่เป็นอดีตก็ตามมาไม่ถึง

คนเราต้องมีสติมีสัมปชัญญะ ถ้ามีสติมีสัมปชัญญะเค้าเรียกว่ามีทั้งศีล มีทั้งสมาธิ มีทั้งปัญญา มีทั้งสมถะ มีทั้งวิปัสสนา คนเราความสุขความดับทุกข์ของมนุษย์น่ะ อยู่ที่เรามีสติมีสัมปชัญญะ ถ้าเรามีสติมีสัมปชั...