ปกิณกธรรม

เราต้องพัฒนาใจของเรา – หลวงพ่อกัณหา

ทุกคนที่บวชมาเพื่อเอาพระนิพพานอย่างเดียว สวรรค์ก็ไม่ต้องเอา พรหมโลกก็ไม่ต้องเอา ถ้าเค้าเอาสวรรค์เค้าต้องเวียนว่ายตายเกิด สวรรค์ก็มีอยู่มีกินมีใช้ เหลือกินเหลือใช้ คนเราจะมาเพลิดเพลินอยู่กับการอยู่การก...

อารมณ์นั้นทำให้เราได้ปฏิบัติธรรม – หลวงพ่อกัณหา

คนที่เค้ามีความทุกข์กันน่ะ เค้าไม่รู้จักอารมณ์ เค้าตามอารมณ์ ที่เราชอบคนนี้ เกลียดคนนี้ เราไม่รู้จักอารมณ์ ถ้าใจของเรามันไม่มีความชอบไม่ชอบ เราก็ไม่ได้พัฒนา พระพุทธเจ้าถึงสอนให้พระบวชไม่นาน ให้อยู่กับ...

ธรรมชาติความแก่ ความเจ็บ ความตาย – หลวงพ่อกัณหา

อย่าไปเพลิดเพลินในเรื่องกินอะไรมาก เราเอาความสุขทางร่างกาย พอไม่ตายก็เอาน่ะ ธรรมชาติความแก่ ความเจ็บ ความตายเค้าไม่มีความรู้สึกว่าสงสารเราหรอกเค้าก็ไปตามระบบของเค้าเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนน...

มนุษย์ที่ประเสริฐ – หลวงพ่อกัณหา

คนเราน่ะเค้าแต่งหน้าแต่งตา ความสวยเค้าเรียกว่าเป็นมนุษย์จัดฉาก แต่งฟัน แต่งทุกส่วนสัดเรียกว่ามนุษย์จัดฉาก มนุษย์ที่ประเสริฐ คือ มนุษย์ที่รู้จักธรรมะรู้จักสภาวธรรมตามความเป็นจริง เราก็สร้างศักยภาพขึ้นม...

ปกิณกธรรม หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

สิ่งที่มันผ่านไปแล้วเอากลับคืนไม่ได้ – หลวงพ่อกัณหา

พระพุทธเจ้าได้ตรัสพระโอวาทครั้งสุดท้ายว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นเป็น ธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด นี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้าย ของพระตถาคตเจ้า สิ่งที่มันผ่านไปแล้วเอา...

ปกิณกธรรม หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

ความประมาท เป็นสาเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิด – หลวงพ่อกัณหา

ก่อนพระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธ์สู่ปรินิพพาน ท่านได้ตรัสโอวาทครั้งสุดท้ายไว้ว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึง พร้อมเถิด เมื่อเราอายุแก่แล้วไม่สามารถจะเอ...

ปกิณกธรรม หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

ไม่หมกมุ่นอยู่ในกามคุณ – หลวงพ่อกัณหา

ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นต้องไม่หมกมุ่นอยู่ในกามคุณ หลงอยู่ในกามคุณ เพลิดเพลินอยู่ในกามคุณ ใจของเราทุก ๆ คนนี้นะ ถ้าเราเอาใจไว้ที่ร่างกาย ร่างกายของเราก็แก่ เจ็บ ตาย พลัดพราก มันก็ต้องมีปัญหา เราไปหลงใน...

ร่างกายนี้เราเอามาใช้งานเหมือนรถยนต์เฉยๆ – หลวงพ่อกัณหา

ร่างกายนี้เราเอามาใช้งานเหมือนรถยนต์เฉยๆ แต่ใจของเรานี้ก็เปรียบเสมือนเจ้าของรถยนต์ เราต้องรู้จักนะ ต้องแยกออกจากกัน ถ้าเรารู้จักอย่างนี้น่ะ ปล่อยวางได้เนาะ เราเป็นลูกของพระพุทธเจ้า เราเป็นลูกของพระบาท...

เจริญพรหมวิหารธรรมมากๆ – หลวงพ่อกัณหา

ให้ทุกท่านทุกคนพากันนั่งให้สบาย จะนั่งอยู่บนพื้นก็ให้สบาย นั่งอยู่บนเก้าอี้ก็ให้สบาย หายใจเข้าก็ให้สบาย หายใจออกก็ให้สบาย ให้มีความสุขในการนั่ง ให้มีความสุขในการหายใจให้สบาย ค่ำคืนวันนี้วันที่ ๑๑ ตุลา...

ศีลนี้เปรียบเสมือนแผ่นดิน – หลวงพ่อกัณหา

การประพฤติปฏิบัติธรรม ประการแรกท่านให้เน้นไปในเรื่องศีล ศีลนี้เปรียบเสมือนแผ่นดิน ถ้าเราไม่มีแผ่นดินเราก็ไม่มีที่อยู่ ไม่มีถิ่นฐานบ้านช่อง ศีลนี้จึงเปรียบเสมือนแผ่นดินเพื่อเป็นฐานรองรับ เพื่อให้เกิดสั...

ศีลนี้จะมาหยุดเรา ไม่ให้เราทำตามโลกธรรม

โลกธรรมนั้นน่ะมันทำให้ใจของเราเป็นทุกข์นะ ให้เรารู้จักโลกธรรมตามความเป็นจริงนะ การสร้างบารมี พระพุทธเจ้าให้เราเข้าใจเรื่องโลกธรรม ถ้าเรารู้จักโลกธรรมแล้วเราก็ได้ชื่อว่ารู้จักธรรมะ เมื่อเรารู้ธรรมะแล้ว...

หนทางที่จะไปพระนิพพานมันต้องมีอุปสรรค

การเดินทางของชีวิตเราต้องมีความตั้งใจแน่วแน่ในการเดินทาง เพราะหนทางที่เราจะผ่านนั้น มันต้องผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆ นานา ที่มันมาเป็นเหยื่อล่อใจของเราให้หลงอยู่ ให้เพลิดเพลิน สนุกสนาน สะดวกสบาย เป็นเหตุเ...