ปกิณกธรรม

เราทุกคนต้องทําได้ ปฏิบัติได้

พระพุทธเจ้าถึงเราให้พิจารณาร่างกายของเราทุก ๆ วัน แยกร่างกายเอาหนังออก เอาเนื้อออก เอาอะไรออก เพื่อธรรมะมันจะได้เกิด พิจารณาความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความพลัดพราก จะได้แยกใจออกจากกาย จะได้แยกกายออกจากกามคุณทั้งหลายที่มันมีอยู่ ในโลกนี้ จิตใจของเราจะได้โดดเด่น เข้าถึงพระนิพพานเมื่อตั้งแต่ยังไม่ตาย พระพุทธเจ้าท่าน เก่งมาก เก่งจริง ประเสริฐจริง ประเสริฐแท้ เยี่ยมยอด ยอดเยี่ยม เราทุกคนนะเพียงแต่ได้ยิน ชื่อพระพุทธเจ้าก็เป็นบุญเป็นกุศลมากแล้ว ยิ่งถ้าเราได้ประพฤติปฏิบัติตามก็ยิ่งเป็นบุญใหญ่ เป็นอานิสงส์ใหญ่ ได้มรรคผลพระนิพพาน พระพุทธเจ้าท่านให้เราทบทวนตัวของเรา ให้มาก ๆ เพื่อจะได้มีพลังจิตพลังใจ ยกจิตยกใจออกจากกาม เสียเวลา เสียโอกาส ฉันอาหาร ทุกวันแล้วจิตใจไม่เข้มแข็ง เสียศักดิ์ศรี ไม่สมควรที่จะนั่งอาสนะให้เค้ากราบเค้าไหว้

ให้ทุกคนรวบรวมพลังจิตพลังใจ ว่าเราทุกคนต้องทําได้ ปฏิบัติได้ ถ้าทําไม่ได้ปฏิบัติ ไม่ได้ พระพุทธเจ้าท่านไม่สอนหรอก กามคุณนั้นนะมันวิเศษวิโสตรงไหน ทําไมมันไปหลงแท้ ไปอาลัยอาวรณ์แท้ ทําไมมันไม่กล้าตัด ไม่กล้าละ ไม่กล้าวาง

กามคุณมันสีดํานะ ที่พระพูดว่าสีกา ๆ คือสีดํา สีดํามันย้อมใจของเรามันดํา มันมืด มันมัว ถ้าเราหลงเราติด มันก็ต้องดําต้องมัว เราคิดดูซิ พระพุทธเจ้านะนั่งสมาธิตัวตรง จิตใจไม่มีกามคุณ ไม่หมกมุ่นอยู่ในเวทนา เอาใจออกจากเวทนา แต่พระเรานั่งสมาธิคอพับ คออ่อน ทําไมมันหมกมุ่นอยู่ในกามขนาดนี้ มันต้องใจเข้มแข็งมากกว่านี้

เราหายใจเข้าเอาออกซิเจนเข้าร่างกายเยอะ ๆ หายใจออกสบาย เราจะได้เอาของเสีย เอากามคุณออกจากจิตจากใจ มันต้องสู้นะ มันนั่งสมาธินี้นะเพื่อให้ใจแข็งแรง ไม่ใช่นั่งเพื่อให้ ใจอ่อนแอ นั่งหลับนั่งกรน ถึงเวลาเรานั่งสมาธิ เราก็นั่งสมาธิ ไม่ใช่ถึงเวลานั่งสมาธิแล้วเรานั่ง นิวรณ์ เราต้องฝึกสมาธิ นั่งสมาธิ ยืนสมาธิ เดินสมาธิ เพื่อจิตใจของเราจะได้สง่างาม จิตใจ ของเราจะได้แยกใจของเราออกจากกาย แยกใจของเราออกจากเวทนา จิตใจของเราจะได้เป็นอิสระเราจะไม่ต้องหลบ ๆ ซ่อน ๆ มองหน้าใครมันก็ไม่ชัดเจน เพราะว่าใจของเรา มีกาม

กามคุณนี้ก็คือทิฏฐิมานะ อัตตาตัวตน ที่เราทุกคนพากันหลง ที่เป็นโรคจิตโรคประสาท ความทุกข์มันเกิดขึ้นแก่เรา เราจะไปโทษใครเค้าไม่ได้ ไปโทษบุญโทษวาสนา โทษบารมีนั้น ไม่ได้ เพราะว่าเราไม่ได้สร้างบุญสร้างวาสนา เราต้องสู้ เราต้องปฏิบัติ เราต้องเข้าถึง เอกัคคตาแห่งจิต เอกัคคตาแห่งอารมณ์ เอกัคคตาแห่งปัญญา

โอวาทขององค์หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

เมตตามอบให้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

งานสวดอภิธรรมบําเพ็ญกุศลพิเศษคืนที่ ๓ ให้กับหลวงพ่อลายที่ได้ลาละสังขารวายชนม์

แสดงความคิดเห็น

แสดงความเห็น