ป้ายคำ : พระวินัยปิฎก

Thai Tipikata
พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค

[๑๓๑] เรื่องทรัพย์ที่ภิกษุนำไปเอง ๕ เรื่อง

1 2 10
หน้า 1 ของ 10