พระพุทธศาสนสุภาษิต

Buddhist nuns praying inside Nalanda University India
พุทธศาสนสุภาษิต

คนทำกรรมใดด้วยทาน ย่อมมีความสุข

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ ทาเนน สมจริยายสํยเมน ทเมน จยํ กตฺวา สุขิโต โหติน จ ปจฺฉานุตปฺปติ.ขุ.ชา.ปกิณฺณก.๒๗/๓๙๘. คนทำกรรมใดด้วยทาน ด้วยความประพฤติสม่ำเสมอด้วยความสำรวม แ...

หัวข้อธรรม

พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก
บทสวดมนต์

Jinapañjara Gāthā (with Translation)

1. Jayāsanāgatā Buddhā jetvā māraṁ savāhanam, Catusaccāsabahaṁ rasaṁ ye piviṁsu narāsabhā.Those Buddhas who defeated the Māra and his hosts, were the most brave, sublime, noble and mightiest of men wh...

พจนานุกรมพุทธศาสตร์

อติเรกทสกะ - หมวดเกิน ๑๐

[๓๕๙] กิเลส ๑๕๐๐

กิเลส ๑๕๐๐ (สภาพที่ทำให้จิตเศร้าหมอง — Kilesa: defilements) กิเลส ๑๕๐๐ ที่จัดเป็นชุดจำนวนอย่างนี้ ไม่มีในพระบาลี แม้จะมีกล่าวถึงในอรรถกถาบางแห่งก็แสดงเพียงตัวอย่าง ไม่ครบถ้วน ระบุไว้อย่างมากที่สุดเพีย...