พระพุทธศาสนสุภาษิต

Buddhist monks and disciples praying at Asoka pillar
พุทธศาสนสุภาษิต

ผู้ใดเกียจคร้าน มีความเพียรเลว

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ โย จ วสฺสสตํ ชีเวกุสีโต หีนวีริโยเอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโยวิริยํ อารภโต ทฬฺหํ.ขุ.ธ.๒๕/๓๐. ผู้ใดเกียจคร้าน มีความเพียรเลวพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีแต่ผู้...

หัวข้อธรรม

พระพุทธเจ้าเสด็จดาวดึงส์โปรดพระพุทธมารดา - ขอบคุณภาพจากหนังสือ ปฐมสมโพธิกถา วาดโดย อาจารย์ กฤษณะ สุริยกานต์
บทสวดมนต์

พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ (พร้อมคำแปล)

พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ (บาลี) พระสังคิณี กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพยา กะตา ธัมมา ฯ กะตะเม ธัมมา กุสะลา ฯ ยัสมิง สะมะเย กา มา วะจะรัง กุสะลัง จิต ตัง อุปปัน นัง โห ติ โส มะนัส สะสะหะคะตัง ญา ณะสัม ป...

พจนานุกรมพุทธศาสตร์

อติเรกทสกะ - หมวดเกิน ๑๐

[๓๕๙] กิเลส ๑๕๐๐

กิเลส ๑๕๐๐ (สภาพที่ทำให้จิตเศร้าหมอง — Kilesa: defilements) กิเลส ๑๕๐๐ ที่จัดเป็นชุดจำนวนอย่างนี้ ไม่มีในพระบาลี แม้จะมีกล่าวถึงในอรรถกถาบางแห่งก็แสดงเพียงตัวอย่าง ไม่ครบถ้วน ระบุไว้อย่างมากที่สุดเพีย...