พระพุทธศาสนสุภาษิต

พระพุทธบาท พระพุทธรูปปางมหาปรินิพพาน ในพระวิหารแห่งมหาปรินิพพานสถูป
พุทธศาสนสุภาษิต

กาลย่อมล่วงไป ราตรีย่อมผ่านไป

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ อจฺเจนฺติ กาลา ตรยนฺติ รตฺติโย วโยคุณา อนุปุพฺพํ ชหนฺติ เอตํ ภยํ มรเณ เปกฺขมาโน ปุญฺานิ กยิราถ สุขาวหานิ. กาลย่อมล่วงไป ราตรีย่อมผ่านไป ชั้น...

หัวข้อธรรม

บทสวดมนต์

บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (พร้อมคำแปล)

บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พระสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนากัณฑ์แรกของพระพุทธเจ้า (พระวินัยปิฎก มหาวรรค) ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นพระสูตรที่มีความสำคัญในฐานะเป็นพระธรรมเทศนากัณฑ์แรกของพระพุทธเจ้าซึ่งบันทึกไว้ใน...

พจนานุกรมพุทธศาสตร์

[๓๕๙] กิเลส ๑๕๐๐

กิเลส ๑๕๐๐ (สภาพที่ทำให้จิตเศร้าหมอง — Kilesa: defilements) กิเลส ๑๕๐๐ ที่จัดเป็นชุดจำนวนอย่างนี้ ไม่มีในพระบาลี แม้จะมีกล่าวถึงในอรรถกถาบางแห่งก็แสดงเพียงตัวอย่าง ไม่ครบถ้วน ระบุไว้อย่างมากที่สุดเพีย...