พระพุทธศาสนสุภาษิต

Herd of cows in India
พุทธศาสนสุภาษิต

ตบะและพรหมจรรย์เป็นเครื่องอาบ

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ อิตฺถี มลํ พฺรหฺมจริยสฺส เอตฺถายํ สชฺชเต ปชา ตโป จ พฺรหฺมจริยญฺจ ตํ สินานมโนทกํ.สํ.ส.๑๕/๕๒. หญิงเป็นมลทินของพรหมจรรย์ ประชาชนนี้ข้องอยู่ในหญิง...

หัวข้อธรรม

พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก
บทสวดมนต์

Jinapañjara Gāthā (with Translation)

1. Jayāsanāgatā Buddhā jetvā māraṁ savāhanam, Catusaccāsabahaṁ rasaṁ ye piviṁsu narāsabhā.Those Buddhas who defeated the Māra and his hosts, were the most brave, sublime, noble and mightiest of men wh...

พจนานุกรมพุทธศาสตร์

[๓๕๙] กิเลส ๑๕๐๐

กิเลส ๑๕๐๐ (สภาพที่ทำให้จิตเศร้าหมอง — Kilesa: defilements) กิเลส ๑๕๐๐ ที่จัดเป็นชุดจำนวนอย่างนี้ ไม่มีในพระบาลี แม้จะมีกล่าวถึงในอรรถกถาบางแห่งก็แสดงเพียงตัวอย่าง ไม่ครบถ้วน ระบุไว้อย่างมากที่สุดเพีย...