พระธรรม

ความหมายของพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ เป็นชื่อที่กำหนดโดยมหาเถรสมาคม หมายถึง การเฉลิมฉลองของชาวพุทธ ในวาระครบรอบ ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คำว่า ชยันตี แปลว่า ...

วิปัสสนาญาณ ๙ ญาณในวิปัสสนา, ญาณที่นับเข้าในวิปัสสนาหรือที่จัดเป็นวิปัสสนา คือ เป็นความรู้ที่ทำให้เกิดความเห็นแจ้ง ...

สุหทมิตร หรือ มิตรแท้ ๔ คือ มิตรมีใจดี, มิตรที่จริงใจ ๑. มิตรอุปการะ (อุปการกะ) มีลักษณะ ๔ คือ เพื่อนประมาท ช่วยรักษาเพื่อน เพื่อนประมาท ช่วยรักษาทรัพย์สินของเพื่อน เมื่อมีภัย เป็นที่พึ่งพำนักได้ มีกิจจำเป็น ...

บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ คือ ที่ตั้งแห่งการทำบุญ, ทางทำความดี ประกอบด้วย ๑ทานมัย - ทำบุญด้วยการให้ปันสิ่งของ ๒สีลมัย - ทำบุญด้วยการรักษาศีลหรือปฏิบัติดี ๓ภาวนามัย - ทำบุญด้วยการเจริญภาวนา ...

อตฺตานเมว ปฐมํ ปฏิรูเป นิเวสเย อถญฺญมนุสาเสยฺย น กิลิสฺเสยฺย ปณฺฑิโต อัตตานะเมวะปะฐะมังปะฏิรูเปนิเวสะเย อะถัญญะมะนุสาเสยยะนะกิลิสเสยยะ ปัณฑิโต บัณฑิตพึงตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรก่อน สอนผู้อื่นภายหลัง ...
แสดงบทความทั้งหมดแล้ว