ธรรมศึกษาชั้นตรี

ธรรมศึกษา ชั้นตรี – ธัมมัสสวนานิสงส์ ๕

วิชาธรรม ธรรมศึกษา ชั้นตรี ปัญจกะ หมวด ๕

ธัมมัสสวนานิสงส์ ๕

  1. ผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง
  2. สิ่งใดเคยได้ฟังแล้ว แต่ไม่เข้าใจชัด ย่อมเข้าใจในสิ่งนั้นชัด
  3. บรรเทาความสงสัยเสียได้
  4. ทําความเห็นให้ถูกต้องได้
  5. จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใส

อธิบาย

ธัมมัสสวนานิสงส์ อานิสงส์แห่งการฟังธรรม หมายถึงผลดีที่ได้รับจากการฟังธรรม ผู้ฟังธรรมจะได้รับอานิสงส์อย่างแท้จริงนั้น ต้องอาศัยการฟังโดยเคารพ มีสติสัมปชัญญะ ควบคุมใจให้มุ่งไปตามกระแสธรรมที่ท่านแสดง โดยไม่ปล่อยใจให้ฟังซ่านไปในอารมณ์ ต่างๆ จึงจะได้รับอานิสงส์ ๕ อย่าง คือ

๑. ผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง หมายความว่า พระธรรมในพระพุทธศาสนามีมากเหมือนน้ําในมหาสมุทร ส่วนธรรมที่ผู้ฟังเคยฟังมาแล้วเพียงเล็กน้อยเหมือนน้ําในถ้วยแก้วเท่านั้น เพราะฉะนั้น ผู้ฟังธรรมบ่อยๆ เมื่อตั้งใจฟังโดยเคารพ ย่อมได้ฟังธรรมที่ยังไม่เคยฟังเพิ่มมากขึ้นโดยลําดับ

๒. สิ่งใดเคยได้ฟังแล้ว แต่ไม่เข้าใจชัด ย่อมเข้าใจในสิ่งนั้นชัด หมายความว่า ผู้แสดงแต่ละท่านย่อมมีปฏิภาณโวหารไหวพริบ และแนวความคิดดี ที่จะอธิบายเรื่องราวต่างๆ ไม่เหมือนกันเสมอไป ข้ออรรถข้อธรรมบางข้อ จะต้องฟังซ้ําหลายหน หรือจะต้องฟังจากหลายๆ ท่านอธิบายจึงเข้าใจ ด้วยเหตุนี้การฟังธรรมที่เคยฟังแล้วจึงทําให้แตกฉานมากยิ่งขึ้น

๓. บรรเทาความสงสัยเสียได้ หมายความว่า โดยปกติบุคคลย่อมมีความสงสัยในข้ออรรถข้อธรรมอยู่เสมอ เมื่อฟังธรรมบ่อยๆ ย่อมบรรเทาความสงสัยเสียได้

๔. ทําความเห็นให้ถูกต้องได้ หมายความว่า โดยปกติบุคคลที่ยังมีโลภ โกรธ หลง บางครั้งอาจมีความเห็นถูก บางครั้งอาจมีความเห็นผิดจากทํานองคลองธรรมไปบ้าง เมื่อได้ฟังธรรมที่ท่านผู้รู้ยกหลักธรรมประกอบด้วยเหตุด้วยผลขึ้นมาแสดง ผู้ฟังก็จะเข้าใจ เปลี่ยนความเห็นผิดเป็นถูกได้ ดังนั้น การฟังธรรมจึงทําความเห็นให้ถูกต้องได้

๕. จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใส หมายความว่า โดยปกติจิตของบุคคล บางครั้งผ่องใส บางครั้งเศร้าหมอง ขึ้นอยู่กับอารมณ์ที่มากระทบ เมื่อได้ฟังธรรมแล้วจิตย่อมผ่องใส เพราะในขณะฟังธรรม จิตย่อมคลายความสงสัย มีความเห็นที่ถูกต้องแล้วจะผ่องใสเบิกบาน

ผู้หวังได้อานิสงส์แห่งการฟังธรรม ต้องตั้งใจฟังด้วยความเคารพ ส่งกระแสจิตไปตามกระแสธรรม ไม่ปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านไปในที่อื่น ย่อมได้รับอานิสงส์แห่งการฟังธรรม ๕ อย่างดังกล่าวมา เช่น ท่านพระยสกุลบุตรฟังพระธรรมครั้งแรก ได้เป็นพระโสดาบัน ภายหลังได้ฟังพระธรรมเรื่องเดิมซ้ำอีก ก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น