ธรรมศึกษาชั้นตรี

ธรรมศึกษา ชั้นตรี – มิจฉาวณิชชา ๕

วิชาธรรม ธรรมศึกษา ชั้นตรี คิหิปฏิบัติ

มิจฉาวณิชชา ๕

  1. ค้าขายเครื่องประหาร
  2. ค้าขายมนุษย์
  3. ค้าขายสัตว์เป็นสําหรับฆ่าเพื่อเป็นอาหาร
  4. ค้าขายน้ำเมา
  5. ค้าขายยาพิษ

อธิบาย

มิจฉาวณิชชา แปลว่า การค้าขายที่ผิดธรรม หมายถึง การค้าขายที่ไม่ถูกต้อง ก่อความเดือดร้อนให้แก่มนุษย์และสัตว์อื่น ซึ่งอุบาสกอุบาสิกาไม่ควรประกอบ มี ๕ อย่าง คือ

๑. ค้าขายเครื่องประหาร คือ ค้าขายอาวุธในการฆ่าทําลายมนุษย์และสัตว์ เช่น หอก ดาบ ปืน ระเบิด เครื่องจับสัตว์ เป็นต้น

๒. ค้าขายมนุษย์ คือ การค้าขายมนุษย์เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนโดยไม่ชอบธรรม เช่น ค้าขายมนุษย์เป็นทาส ค้าขายแรงงานกรรมกรเพื่อทรมาน เอารัดเอาเปรียบค้าขายเด็กหรือสตรีเพื่อให้บริการทางเพศ เป็นต้น

๓. ค้าขายสัตว์เป็นสําหรับฆ่าเพื่อเป็นอาหาร คือ ค้าขายสัตว์เพื่อฆ่าเป็นอาหาร ถ้าเป็นสัตว์ใหญ่มีคุณมาก ก็จะมีโทษรุนแรง เช่น วัว ควาย เป็นต้น

๔. ค้าขายน้ำเมา คือ ค้าขายยาเสพติดของมึนเมาทุกชนิด เช่น สุรา เบียร์ เป็นต้น รวมถึง ยาบ้า ยาอี ฝุ่น เฮโรอีน กัญชา หรือสารเสพติดให้โทษอื่นๆ ก็จัดเข้าในข้อนี้

๕. ค้าขายยาพิษ คือ ค้าขายสารพิษสําหรับฆ่าหรือทําลายชีวิตมนุษย์และสัตว์ทั้งปวง เช่น ยาฆ่าแมลง ยาเบื่อหนู เป็นต้น

การค้าขาย ๕ อย่างนี้ เป็นข้อห้ามสําหรับอุบาสกอุบาสิกา ไม่ให้ประกอบเพราะก่อให้เกิดการเบียดเบียนชีวิตและความสุขของผู้อื่น เป็นไปเพื่อความโหดเหี้ยมเลวทราม ไร้มนุษยธรรม คนทั่วไปอาจประกอบแล้วไม่ผิดกฎหมาย เพราะได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ เช่น กิจการสถานบันเทิง กิจการค้าขายอาวุธ กิจการโรงฆ่าสัตว์ เป็นต้น ล้วนเป็นสิ่งที่คนปัจจุบันเห็นเป็นเรื่องธรรมดา แต่ในพระพุทธศาสนาเห็นว่า เป็นอาชีพที่ก่อให้เกิดการทําร้ายเบียดเบียนคนอื่นหรือสัตว์อื่น อุบาสกอุบาสิกาผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยควรถือเคร่งครัดกว่าคนทั่วไป ไม่ควรประกอบเด็ดขาด

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น