ธรรมศึกษาชั้นตรี

ธรรมศึกษา ชั้นตรี – เสด็จออกบรรพชา

วิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษา ชั้นตรี ปริเฉทที่ ๔

เสด็จออกบรรพชา

เจ้าชายสิทธัตถะ เสด็จอยู่ครองฆราวาสจนถึงพระชนมายุ ๒๙ ปี วันหนึ่งได้เสด็จประพาสอุทยานกับนายฉันนะ เทวดาจึงได้เนรมิตเทวทูต ๔ คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ ให้ปรากฏเบื้องหน้าพระพักตร์ตามลําดับ เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย ทรงเกิดความสังเวชสลดพระทัย และเมื่อทอดพระเนตรเห็นสมณะ ก็มีพระทัยน้อมไปในการออกบรรพชา พร้อมกับได้ทราบข่าวการประสูติพระโอรส ทําให้ พระองค์ทรงเห็นว่า ความแก่ ความเจ็บ และความตาย ล้วนเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเกิด เป็นเหตุให้ตัดสินพระทัยเสด็จออกผนวชทันที

พระองค์เสด็จออกผนวชตอนกลางคืน ทรงม้ากัณฐกะ มีนายฉันนะตามเสด็จไปถึงฝั่งแม่น้ำอโนมา รับสั่งให้นายฉันนะนําม้ากัณฐกะกลับคืนพระนคร ทรงตัดพระเมาลีด้วยพระขรรค์ ครั้งเดียว พระเมาลีเหลือยาวประมาณ ๒ องคุลี ฆฏิการพรหมได้น้อมนําบาตรและผ้ากาสาวพัสตร์ย้อมด้วยน้ำฝาดของต้นไม้มีสีเหลืองหม่น เข้าไปถวายสําหรับนุ่งผืนหนึ่ง ห่มผืนหนึ่ง พระองค์ทรงครองผ้ากาสาวพัสตร์นั้นแล้ว อธิษฐานเพศเป็นบรรพชิต ณ ฝั่งแม่น้ำอโนมานั้น

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น