ธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ๒๑ พ.ย. ๕๙

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี สอบในสนามหลวง วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

แบบทดสอบ ปัญหาวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๑. บุคคลทำอะไรมักผิดพลาด เพราะขาดคุณธรรมข้อใด ?
๒. ข้อใด เป็นผลของสติและสัมปชัญญะ ?
๓. ละอายต่อบาปทุจริตไม่ทำผิดศีลธรรมต่างๆ เพราะมีคุณธรรมใด ?
๔. อดทนต่อความลำบากตรากตรำ ตรงกับคุณธรรมใด ?
๕. ข้อใด เป็นเหตุให้เกิดขันติโสรัจจะ ?
๖. ข้อใด เป็นความหมายของบุพพการีชน ?
๗. ชาวพุทธมีอะไร เป็นที่พึ่งที่ระลึก ?
๘. พระบริสุทธิคุณ เป็นคุณของข้อใด ?
๙. โอวาทของพระพุทธเจ้า ตรงกับข้อใด ?
๑๐. ประโยชน์สูงสุดของการปฏิบัติตามพุทธโอวาทคืออะไร ?
๑๑. การฉ้อโกง รับสินบน จัดเป็นทุจริตประเภทใด ?
๑๒. วจีสุจริตข้อใด ส่งเสริมให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ ?
๑๓. ข้อใด เป็นลักษณะของคนประพฤติมโนสุจริต ?
๑๔. การทำร้ายคนอื่น เกิดจากอกุศลมูลใด ?
๑๕. ข้อใด จัดเป็นโลภะ ?
๑๖. อกุศลมูลใด เป็นเหตุของการทุจริตคอรัปชั่น ?
๑๗. บุญกิริยาวัตถุ หมายถึงอะไร ?
๑๘. สัตบุรุษ คือคนเช่นไร ?
๑๙. ตำรวจเห็นคนทำผิดไม่จับกุม เพราะกลัวอิทธิพล จัดว่ามีอคติใด ?
๒๐. พยายามรักษาความดีไม่ให้เสื่อมถอย ตรงกับข้อใด ?
๒๑. ใช้ปัญญารักษาสัจจะ เพิ่มพูนจาคะ ศึกษาสันติ ตรงกับธรรมหมวดใด ?
๒๒. เพียรพยายามเรื่อยไป จนกว่าจะประสบความสำเร็จ ตรงกับข้อใด ?
๒๓. เมื่อเห็นคนอื่นได้ดี ควรเจริญพรหมวิหารข้อใด ?
๒๔. ทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้น จัดเป็นอริยสัจใด ?
๒๕. กรรมใด ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพาน ?
๒๖. ไม่งมงายเชื่อง่าย ไม่หลงเชื่อการดลบันดาล เป็นเวสารัชชกรณธรรมใด ?
๒๗. ทำความเห็นให้ถูกต้อง เป็นอานิสงส์ของผู้ประพฤติอะไร ?
๒๘. พลธรรมข้อใด ทำให้รู้แจ้ง เห็นจริงในสิ่งทั้งปวง ?
๒๙. ในขันธ์ ๕ อะไรจัดเป็นรูปธรรม ?
๓๐. ธรรมเป็นทีตั้งแห่งการระลึกถึงกัน ตรงกับข้อใด ?
๓๑. ข้อใด จัดเป็นทิฏฐิสามัญญตา ?
๓๒. รู้ว่าสิ่งใดควรทำก่อน สิ่งใดควรทำทีหลัง จัดเป็นสัปปุริสธรรมข้อใด ?
๓๓. ไม่ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น ถือว่าขาดสัปปุริสธรรมข้อใด ?
๓๔. โลกธรรมใด จัดเป็นอิฏฐารมณ์ ?
๓๕. เห็นอย่างไร ชื่อว่าเห็นชอบ ?
๓๖. การกระทำที่เป็นเหตุให้ผู้ทำเศร้าหมอง เรียกว่าอะไร ?
๓๗. ข้อใด ไม่นับเข้าในกรรมกิเลส ?
๓๘. ผู้ต้องการงดเว้นจากปาณาติบาต ควรประพฤติควบคู่กับธรรมใด ?
๓๙. ผู้ต้องการงดเว้นจากอทินนาทาน ควรประพฤติควบคู่กับธรรมใด ?
๔๐. ผู้ต้องการงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร ควรประพฤติควบคู่กับธรรมใด ?
๔๑. ผู้ต้องการงดเว้นจากมุสาวาท ควรประพฤติควบคู่กับธรรมใด ?
๔๒. ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้สามัคคี เรียกว่าอะไร ?
๔๓. การทำประโยชน์ส่วนรวม ตรงกับสังคหวัตถุข้อใด ?
๔๔. คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ?
๔๕. ปากปราศรัย น้ำใจเชือดคอ จัดอยู่ในมิตรประเภทใด ?
๔๖. การค้าขายชนิดใด เป็นข้อห้ามของอุบาสกอุบาสิกา ?
๔๗. ข้อใด เป็นสมบัติของอุบาสก ?
๔๘. ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้สามัคคี เรียกว่าอะไร ?
๔๙. แนะนำดี เป็นหน้าที่ของใคร ?
๕๐. จริงใจ ฝึกฝน อดทน ให้ปัน ตรงกับธรรมหมวดใด ?
แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น