ธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ๒๑ พ.ย. ๕๙

แบบทดสอบ ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ๒๑ พ.ย. ๕๙

๑. บุคคลทำอะไรมักผิดพลาด เพราะขาดคุณธรรมข้อใด ?

๒. ข้อใด เป็นผลของสติและสัมปชัญญะ ?

๓. ละอายต่อบาปทุจริตไม่ทำผิดศีลธรรมต่างๆ เพราะมีคุณธรรมใด ?

๔. อดทนต่อความลำบากตรากตรำ ตรงกับคุณธรรมใด ?

๕. ข้อใด เป็นเหตุให้เกิดขันติโสรัจจะ ?

๖. ข้อใด เป็นความหมายของบุพพการีชน ?

๗. ชาวพุทธมีอะไร เป็นที่พึ่งที่ระลึก ?

๘. พระบริสุทธิคุณ เป็นคุณของข้อใด ?

๙. โอวาทของพระพุทธเจ้า ตรงกับข้อใด ?

๑๐. ประโยชน์สูงสุดของการปฏิบัติตามพุทธโอวาทคืออะไร ?

๑๑. การฉ้อโกง รับสินบน จัดเป็นทุจริตประเภทใด ?

๑๒. วจีสุจริตข้อใด ส่งเสริมให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ ?

๑๓. ข้อใด เป็นลักษณะของคนประพฤติมโนสุจริต ?

๑๔. การทำร้ายคนอื่น เกิดจากอกุศลมูลใด ?

๑๕. ข้อใด จัดเป็นโลภะ ?

๑๖. อกุศลมูลใด เป็นเหตุของการทุจริตคอรัปชั่น ?

๑๗. บุญกิริยาวัตถุ หมายถึงอะไร ?

๑๘. สัตบุรุษ คือคนเช่นไร ?

๑๙. ตำรวจเห็นคนทำผิดไม่จับกุม เพราะกลัวอิทธิพล จัดว่ามีอคติใด ?

๒๐. พยายามรักษาความดีไม่ให้เสื่อมถอย ตรงกับข้อใด ?

๒๑. ใช้ปัญญารักษาสัจจะ เพิ่มพูนจาคะ ศึกษาสันติ ตรงกับธรรมหมวดใด ?

๒๒. เพียรพยายามเรื่อยไป จนกว่าจะประสบความสำเร็จ ตรงกับข้อใด ?

๒๓. เมื่อเห็นคนอื่นได้ดี ควรเจริญพรหมวิหารข้อใด ?

๒๔. ทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้น จัดเป็นอริยสัจใด ?

๒๕. กรรมใด ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพาน ?

๒๖. ไม่งมงายเชื่อง่าย ไม่หลงเชื่อการดลบันดาล เป็นเวสารัชชกรณธรรมใด ?

๒๗. ทำความเห็นให้ถูกต้อง เป็นอานิสงส์ของผู้ประพฤติอะไร ?

๒๘. พลธรรมข้อใด ทำให้รู้แจ้ง เห็นจริงในสิ่งทั้งปวง ?

๒๙. ในขันธ์ ๕ อะไรจัดเป็นรูปธรรม?

๓๐. ธรรมเป็นทีตั้งแห่งการระลึกถึงกัน ตรงกับข้อใด ?

๓๑. ข้อใด จัดเป็นทิฏฐิสามัญญตา ?

๓๒. รู้ว่าสิ่งใดควรทำก่อน สิ่งใดควรทำทีหลัง จัดเป็นสัปปุริสธรรมข้อใด ?

๓๓. ไม่ปรับปรุงตัวใหดี้ขึ้น ถือว่าขาดสัปปุริสธรรมข้อใด ?

๓๔. โลกธรรมใด จัดเป็นอิฏฐารมณ์ ?

๓๕. เห็นอย่างไร ชื่อว่าเห็นชอบ ?

๓๖. การกระทำที่เป็นเหตุให้ผู้ทำเศร้าหมอง เรียกว่าอะไร ?

๓๗. ข้อใด ไม่นับเข้าในกรรมกิเลส ?

๓๘. ผู้ต้องการงดเว้นจากปาณาติบาต ควรประพฤติควบคู่กับธรรมใด ?

๓๙. ผู้ต้องการงดเว้นจากอทินนาทาน ควรประพฤติควบคู่กับธรรมใด ?

๔๐. ผู้ต้องการงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร ควรประพฤติควบคู่กับธรรมใด ?

๔๑. ผู้ต้องการงดเว้นจากมุสาวาท ควรประพฤติควบคู่กับธรรมใด ?

๔๒. ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้สามัคคี เรียกว่าอะไร ?

๔๓. การทำประโยชน์ส่วนรวม ตรงกับสังคหวัตถุข้อใด ?

๔๔. คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ?

๔๕. ปากปราศรัย น้ำใจเชือดคอ จัดอยู่ในมิตรประเภทใด ?

๔๖. การค้าขายชนิดใด เป็นข้อห้ามของอุบาสกอุบาสิกา ?

๔๗. ข้อใด เป็นสมบัติของอุบาสก ?

๔๘. ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้สามัคคี เรียกว่าอะไร ?

๔๙. แนะนำดี เป็นหน้าที่ของใคร ?

๕๐. จริงใจ ฝึกฝน อดทน ให้ปัน ตรงกับธรรมหมวดใด ?

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น