จตุกกะ - หมวด ๔

[๑๓๘] กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔

[๑๓๘] กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔ (ธรรมสำหรับดำรงความมั่งคั่งของตระกูลให้ยั่งยืน, เหตุที่ทำให้ตระกูลมั่งคั่งตั้งอยู่ได้นาน — Kula-ciraṭṭhiti-dhamma: reasons for lastingness of a wealthy family)

  1. นัฏฐคเวสนา (ของหายของหมด รู้จักหามาไว้ — Naṭṭhagavesanā: seeking for what is lost)
  2. ชิณณปฏิสังขรณา (ของเก่าของชำ รุด รู้จักบูรณะซ่อมแซม — Jiṇṇapaṭisaṅkharaṇā: repairing what is worn out)
  3. ปริมิตปานโภชนา (รูจั้กประมาณในการกินการใช้ — Parimitapānabhojanā: moderation in spending)
  4. อธิปัจจสีลวันตสถาปนา (ตั้งผู้มีศีลธรรมเป็นพ่อบ้านแม่เรือน — Adhipaccasīlavantaṭhāpanā: putting in authority a virtuous woman or man)

เหตุที่ตระกูลมั่งคั่งจะตั้งอยู่นานไม่ได้ พึงทราบโดยนัยตรงข้ามจากนี้.

A.II.249.

องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๕๘/๓๓๓.

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น