จตุกกะ - หมวด ๔

[๑๕๑] บริษัท ๔ (๑)

[๑๕๑] บริษัท ๔ (ชุมนุม, ที่ประชุม, หมู่แห่งพุทธศาสนิก, ชุมชนชาวพุทธ — Parisā: the Four Assemblies; companies)

  1. ภิกษุบริษัท (Bhikkhu-parisā: assembly of monks; Bhikkhus)
  2. ภิกษุณีบริษัท (Bhikkhunī-parisā: assembly of nuns; Bhikkhunis)
  3. อุบาสกบริษัท (Upāsaka-parisā: assembly of lay-followers)
  4. อุบาสิกาบริษัท (Upāsikā-parisā: assembly of female lay-followers)

A.II.132.

องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๒๙/๑๗๘.

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น