จตุกกะ - หมวด ๔

[๑๕๒] บริษัท ๔ (๒)

[๑๕๒] บริษัท ๔ (ชุมนุม, ที่ประชุม, ชุมชนตามระบบสังคม — Parisā: assembly; company)

  1. ขัตติยบริษัท (ชุมนุมเจ้านาย — Khattiya-parisā: company of noblemen)
  2. พราหมณบริษัท (ชุมนุมพราหมณ์ — Brāhmaṇa-parisā: company of brahmins)
  3. คหบดีบริษัท (ชุมนุมคฤหบดี — Gahapati-parisā: company of householders)
  4. สมณบริษัท (ชุมนุมสมณะ — Samaṇa-parisā: company of recluses)

A.II.132.

องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๓๐/๑๗๙.

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น